Detail předmětu

Manažerská ekonomika 1

FP-Kme1PAk. rok: 2022/2023

Předmět se zaměřuje na propojení jednotlivých znalostí a dovedností, působí jako integrující prvek propojující jednotlivé oblasti podnikové ekonomiky. Studenti si osvojí metodologický přístup ke zkoumání podnikových procesů a současně si ujasní specifika jednotlivých podnikohospodářských věd, s důrazem na praktickou využitelnost v řešení komplexních numerických manažerských problémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát na pokročilé úrovni formulaci metodických postupů řešeni obecných manažerských problémů. Na základě vstupních podmínek bude schopen aplikovat vhodnou metodu a bude schopen kriticky zhodnotit a vysvětlit dosažené výsledky.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost podnikové ekonomiky, ekonomie, matematiky na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhalena nedovolená spolupráce u písemných testů, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Body je možné získat za dva testy, které proběhnou v půli a na konci semestru. Pro oba testy platí následující:
Testy jsou písemné odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika možných, slovní odpovědi nebo jejich kombinace, dále výpočetní příklady. Opravný termín je možný pouze ze závažných důvodů neúčasti(typicky zdravotní důvody - je nutno dokladovat).
Půl-semestrální test - maximum 10 bodů.
Semestrální test - maximum 30 bodů.
V případě online výuky proběhnou testy prostřednitvím e-learningu.

Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška je písemné, skládá se z otevřených otázek a početních příkladů z probrané problematiky. Maximální počet dosažených bodů je 60. Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body.

Stupnice pro výslednou klasifikaci je dána součtem bodů pro zápočet a bodů ze zkoušky. Hodnocení je následující:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.
V případě online výuky proběhne zkouška prostřednitvím e-learningu.

Pro ISP jsou podmínky identické, datum jednotlivých testů i zkoušky se domlouvá individuálně dle podmínek schválených v ISP.

Osnovy výuky

Předmět se zaměřuje na propojení jednotlivých znalostí a dovedností, působí jako integrující prvek propojující jednotlivé manažerské dovednosti.
1. Úvod do předmětu, Manažerská ekonomika jako teoretická věda, vědecké metody využívané v předmětu.
2. Tvorba podnikohospodářských modelů, bariéry využití.
3. Forma podnikání jako rozhodovací problém, ekonomické problémy, spojování podniků, kvantifikace vstupních faktorů modelu.
4. Cíle a vývoj podniku – (Kritéria pro stanovení cílů, Metody řešení konfliktů mezi cíli, Metody a nástroje prognózování).
5. Cíle a vývoj podniku – (Životní cyklus podniku).
6. - 7. Nestandardní modely investiční plánování a rozhodování – ( metoda korekce, citlivostní analýza, Deanův model, simultánní investiční plánování, využití rozhodovacích stromů, metoda Monte Carlo).
8. Riziko v rozhodování, teoretický model rozhodování za rizika, odstranění subjektivity, využití statistických nástrojů.
9. Hospodaření s dlouhodobým majetkem, Modely obnovy a výměny, Energetické hospodaření.
10. Vicekriteriální hodnocení, výběr metod, omezení při použití.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout ucelený výklad obecných problémů hospodaření podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví.
Globálním cílem je shrnout komplexní vědomosti a dovednosti se zvýrazněním souvislostí a vazeb v podnikové a manažerské ekonomiky. Studenti si osvojí
metodologický přístup ke zkoumání podnikových procesů a současně si ujasní specifika jednotlivých podnikohospodářských věd, které jsou obsahem dané oblasti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a přednáškách je dobrovolná.

Základní literatura

KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-932-8.
WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C .H. BECK, 2007. 748 s. ISBN 97-8807-179897-2.
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

Doporučená literatura

LUŇÁČEK, J., MARTINOVIČOVÁ, D. Podniková ekonomika II, 1. vyd. Brno: PEF MENDELU v Brně, 2011. 152 s. ISBN 978-80-7375-489-1
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3.
MANSFIELD, E. Managerial economics. 1. vyd. New York: W. W. Norton & Comp., 1990. ISBN 0-393-95728-4.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, Manažerská ekonomika jako teoretická věda, vědecké metody využívané v předmětu.
2. Tvorba podnikohospodářských modelů, bariéry využití
3. Forma podnikání jako rozhodovací problém, ekonomické problémy spojování podniků, kvantifikace vstupních faktorů modelu
4. Cíle a vývoj podniku – (Kritéria pro stanovení cílů, Metody řešení konfliktů mezi cíli, Metody a nástroje prognózování)
5. Cíle a vývoj podniku – (Životní cyklus podniku)
6. - 7. Nestandardní modely investiční plánování a rozhodování – ( metoda korekce, citlivostní analýza, Deanův model, simultánní investiční plánování, využití rozhodovacích stromů, metoda Monte Carlo)
8. Riziko v rozhodování, teoretický model rozhodování za rizika, odstranění subjektivity, využití statistických nástrojů
9. Hospodaření s dlouhodobým majetkem, Modely obnovy a výměny, Energetické hospodaření
10. Vicekriteriální hodnocení, výběr metod, omezení při použití

Cvičení

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. cvičení - Organizace výuky. Požadavky k udělení zápočtu. Vstupní test znalostí z problematiky
2. cvičení - Vývojové procesy v podniku, prognózy životních cyklů, prognostické modely.
3. cvičení - Ekonomické modely podniku. Výběr výchozích modelů, návrh matematického modelu, přístupy k řešení, převedení řešení do ekonomické reality. Půl-semestrální test.
4. cvičení - Investiční projekty. Stochastické metody, predikce neurčitosti, citlivostní analýza u investičních projektů.
5. cvičení - Semestrální test.

eLearning