Detail předmětu

Hospodářská angličtina 3

FP-HA3PLAk. rok: 2022/2023

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech. Předmět se zaměřuje na rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka se zaměřením na marketing, účetnictví a finance. Důraz je kladen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- orientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům - marketing, účetnictví a finance,
- porozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu,
- hovořit o probraných ekonomických tématech,
- aplikovat získanou odbornou slovní zásobu v praxi, např. při simulaci obchodních jednání, prezentacích odborných ekonomických témat nebo v obchodní korespondenci.

Prerekvizity

Studenti jsou schopni:
- používat gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětů, na něž navazuje,
- aplikovat znalosti formálního i neformálního stylu v písemném projevu,
- použít různé jazykové prostředky k popisu osob a míst,
- vyjmenovat a popsat různé volnočasové aktivity a sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších souvislostech,
- charakterizovat různá zaměstnání,
- komunikovat v situacích spojených s cestováním,
- diskutovat o problémech turistického průmyslu,
- vyjádřit svůj názor na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média,
- popsat v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl,
- vyjmenovat různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlit souvislosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na seminářích nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů. Při výuce jsou využívány následující metody výuky:

Dovednostně-praktické metody

Práce s texty (učebnice, elektronická skripta)

Monologická část výuky (výklad, přednáška, instruktáž)

Prezentace (statická projekce)

Počítačem podporované učení 

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z následujících částí:

Zakončení předmětu prezenční formě studia:
Zápočet: 75% aktivní účast seminářích, e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Zápočet (prostřednictvím Moodle): 75% aktivní účast na online seminářích prostřednictvím MS Teams, e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška (prostřednictvím Moodle): porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Uznání předmětu HA3P na základě mezinárodního certifikátu

Vzhledem k odbornému obsahu nabízených předmětů nelze uznat žádnou zkoušku z obecného jazyka na nižší úrovni než C1. Uznány mohou být mezinárodní zkoušky Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) nebo zkoušky z obchodní angličtiny Business English Certificate (BEC) Vantage, případně Business English Certificate (BEC) Higher. Zkoušky lze uznat do 5 let od jejich konání. 

Uznání předmětu HA3P na základě zkoušky získané na zahraniční univerzitě

Pokud student během svého studijního pobytu v rámci programu Erasmus absolvuje na zahraniční univerzitě předmět odborného anglického jazyka, který svojí náplní prokazatelně odpovídá obsahu a úrovni (obchodní angličtina na úrovni B1 a vyšší) předmětu Hospodářská angličtina a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět uznán jako ekvivalent předmětu Hospodářská angličtina.


Osnovy výuky

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu. Předmět se zaměřuje na rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka a odborné terminologie se zaměřením na marketing, účetnictví a finance. Důraz je kladen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.  Kurz je rozdělen do dvou modulů:

I. Communication Skills

 1.  Networking and presentations - introducing yourself and your project, small talk, listening skills; Ss techniques, team presentations, visuals.
 2.  Meetings and negotiations - setting the agenda, taking the minutes and chairing meetings, video conferences; five stages of negotiations, negotiation style across cultures.
II. English for specific purposes

 1. Marketing - advertising, marketing terminology, marketing strategies, 4Ps marketing framework, branding
 2. Accounting and finance - income and expenditure, company accounts, reading financial statements, profit and loss account, balance sheet

Učební cíle

Cílem kurzu je:

- seznámení studentů s charakteristickými rysy profesionální obchodní komunikace,

- připravit studenty na obchodní jednání v mezinárodním kontextu,

- zvýšit povědomí o potenciálních problémech nebo nedorozuměních, které mohou nastat při obchodních jednáních s lidmi z různých kultur. 

- zaměřit se na osvojení odborné terminologie z oblasti marketingu, účetnictví a financí.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá 13 týdnů formou jazykových cvičení. Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů. Případné absence musí být řádně omluveny.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

HANDFORD, M.: Business Advantage Upper-Intermediate. Cambridge, 2012. ISBN 978-0-521-28130-0. (EN)
O'DRISCOLL, N.: Market Leader - Marketing. Pearson Education Limited, 2012. ISBN 978-1-4082-2007-8. (EN)
HELM, S.: Market Leader - Accounting and Finance. Pearson Education Limited, 2011. ISBN 978-1-408-22002-3. (EN)

Doporučená literatura

MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, Cambridge University Press 2002. (EN)
MASCULL, B,: Business Vocabulary in Use Advanced, Cambridge University Press 2004. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning