Detail předmětu

Dějiny ekonomických teorií

FP-KdetPAk. rok: 2022/2023

Předmět rozšiřuje znalosti studentů získaných v rámci předmětů Makroekonomie 1 a Mikroekonomie 1 bakalářských studijních programů o hlubší ekonomický základ, v kontextu vzniku a vývoje ekonomických teorií. Díky tomu dotváří ucelený pohled na probírané ekonomické teorie a umožňuje hlubší pochopení aktuálních ekonomických jevů. Předmět si klade za cíl nejen předání ekonomických informací, ale i utváření a formování ekonomického myšlení studentů.
Obsahem předmětu je vývoj ekonomických teorií od prvopočátku lidstva až po současnost, s hlubším zaměřením na hlavní ekonomický proud a nejvýznamnější ekonomické teorie, které doposud nebyly vyvráceny. Pozornost je věnována i významným ekonomickým směrům a teoriím, které, přestože nebyly součástí hlavního proudu, významně ovlivnily ekonomický vývoj. Nedílnou částí předmětu je sledování aktuálních ekonomických informací a směrů soudobé ekonomické teorie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá ucelené přehled o vývoji ekonomických teorií a bude lépe chápat podstatu ekonomických teorií, jejichž znalost je vyžadována ve většině předmětů ekonomických studijních oborů. Z poznatků předmětu přímo vychází a navazují na ně předměty Makroekonomie 2 a Mikroekonomie 2 magisterských studijních programů.

Prerekvizity

Znalost ekonomických teorií získaných v rámci předmětů Makroekonomie 1 a Mikroekonomie 1, to znamená pochopení principů trhů na mikroekonomické i makroekonomické úrovni, znalost základních pojmů z obou oblastí, schopnost využít ekonomické modely jako jsou modely ekonomické rovnováhy a rovnováhy trhů, a ekonomického růstu při simulaci ekonomických jevů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek, které mají charakter výkladu látky, s blokem diskuse k probírané problematice v závěru hodiny.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, které je udělen za úspěšné napsání zápočtové písemné práce, to znamená získání minimálně 50 % bodů z celkového možného počtu bodů, v rámci kterého student prokazuje své znalosti z předmětu.
Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů

Osnovy výuky

Předmět rozšiřuje znalosti studentů o hlubší teoretický základ v kontextu vzniku a vývoje ekonomického myšlení. Díky tomu dotváří ucelený pohled na probírané ekonomické teorie a umožňuje hlubší pochopení aktuálních ekonomických jevů. Předmět si klade za cíl nejen předání ekonomických informací, ale i utváření a formování ekonomického myšlení studentů. Nedílnou částí předmětu je sledování aktuálních ekonomických informací a směrů soudobé ekonomické teorie.
1. Počátky ekonomického myšlení, nejstarší formy hospodářského systému, ekonomika nejstarších států.
2. Antické ekonomické myšlení, první ekonomické teorie, antická filosofie a její vliv na další utváření ekonomických teorií.
3. Středověký ekonomický systém a středověké ekonomické myšlení, scholastika a význam středověku na další utváření ekonomických teorií.
4. Merkantilismus, hospodářský systém novověku a jeho vliv na utváření kvantitativní teorie peněz.
5. Ekonomické směry 17. - 18. století, počátky kapitalismu a formování teorií předcházející Klasickou politickou ekonomii.
6. Počátky ekonomie hlavního proudu, průmyslová revoluce, Fyziokratismus, Klasická politická ekonomie a její nejvýznamější teorie uplatňované dodnes.
7. Marginalistická revoluce a vývoj Nové klasické politické ekonomie, přesun od dlouhodobých makroekonomických jevů k mikroekonomickém principům.
8. Ekonomické směry mimo hlavní ekonomický proud, Německá historická škola, Francouzský socialismus, Marxismus, a jejich vliv na utváření hospodářských systémů států.
9. Velká hospodářská krize a Keynesiánství, jeho utváření, význam viditelné ruky státu, a vliv na následující ekonomické směry.
10. Neokeynesiánství a krize keynesiánství jako základ nástupu Monetarismu do hlavního ekonomického proudu.
11. Monetarismus, jeho vývoj, vliv, formy a význam v soudobých ekonomických teoriích.
12. Vývoj soudobých ekonomických směrů a řešení aktuálních ekonomických otázek.
13. České ekonomické myšlení a významné události, které utvářely soudobý český ekonomický systém.

Učební cíle

Cílem předmětu je hlubší pochopení příčin a důsledků vývoje ekonomických teorií a ekonomického chování minulých i současných generací, a využití těchto znalostí při predikci možností budoucího ekonomického vývoje a utváření si vlastního ekonomického myšlení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou přednášek. Kontrola výuky je plně v kompetenci vyučujícího. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je prokázání znalostí viz podmínky hodnocení předmětu.

Základní literatura

KUČEROVÁ, V.; NAVRÁTILOVÁ, P. Makroekonomie II - Vývoj ekonomického myšlení. Brno: CERM, 2008. ISBN: 978-80-214-3742- 5.; KUČEROVÁ, V.; NAVRÁTILOVÁ, P. Dějiny ekonomického myšlení. přepracované vydání, 2016.
HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. 576 s. ISBN 978-80-7400-641-8.
SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha: JUDr. Karel Havlíček - Havlíček Brain Team, 2010. 544 s. ISBN 978-80-87109-21-2.

Doporučená literatura

CAMERON, R. Stručné ekonomické dějiny světa. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1996. 475 s. ISBN 80-85865-21-1.
SOJKA, M. Kdo byl kdo, světoví a čeští ekonomové. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 327 s. ISBN 80-7277-055-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Počátky ekonomického myšlení, nejstarší formy hospodářského systému, ekonomika nejstarších států.
2. Antické ekonomické myšlení, první ekonomické teorie, antická filosofie a její vliv na další utváření ekonomických teorií.
3. Středověký ekonomický systém a středověké ekonomické myšlení, scholastika a význam středověku na další utváření ekonomických teorií.
4. Merkantilismus, hospodářský systém novověku a jeho vliv na utváření kvantitativní teorie peněz.
5. Ekonomické směry 17. - 18. století, počátky kapitalismu a formování teorií předcházející Klasickou politickou ekonomii.
6. Počátky ekonomie hlavního proudu, průmyslová revoluce, Fyziokratismus, Klasická politická ekonomie a její nejvýznamější teorie uplatňované dodnes.
7. Marginalistická revoluce a vývoj Nové klasické politické ekonomie, přesun od dlouhodobých makroekonomických jevů k mikroekonomickém principům.
8. Ekonomické směry mimo hlavní ekonomický proud, Německá historická škola, Francouzský socialismus, Marxismus, a jejich vliv na utváření hospodářských systémů států.
9. Velká hospodářská krize a Keynesiánství, jeho utváření, význam viditelné ruky státu, a vliv na následující ekonomické směry.
10. Neokeynesiánství a krize keynesiánství jako základ nástupu Monetarismu do hlavního ekonomického proudu.
11. Monetarismus, jeho vývoj, vliv, formy a význam v soudobých ekonomických teoriích.
12. Vývoj soudobých ekonomických směrů a řešení aktuálních ekonomických otázek.
13. České ekonomické myšlení a významné události, které utvářely soudobý český ekonomický systém.