Detail předmětu

Specializovaný ateliér B2 – navrhování staveb

FA-SB2-AAk. rok: 2022/2023

Student v předmětu zpracováním semestrálního projektu rozvíjí znalosti získané v předchozím studiu BSP. Rozvíjena je práce budoucího architekta s důrazem na teoretickou a koncepční stránku návrhu.
Modul Navrhování staveb se zabývá problematikou navrhování staveb ve všech měřítcích od urbanismu po detail. Modul je zacílen na zejména na veřejnou a společenskou složku urbanity a jejich zkvalitňování. Výukové metody v modulu jsou zaměřeny na celostní přípravu studentů na samostatný výkon profese. Na takto vymezeném rozsahu je ověřována připravenost a schopnost tvůrčího i řemeslného zpracování architektonických témat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů. Výuka je založena na metodě „learning by doing“, tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách, konzultace a kritické diskuze s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze či workshopy. Je přípustné zpracování ateliérového projektu ve skupinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce. Povinný obsah a rozsah výstupu reflektuje zadanou problematiku a je definován vedoucím práce na začátku semestru.

Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
  • A: excelentní projekt s osobním přínosem, všechny aspekty a složky projektu jsou výborné až excelentní
  • B: velmi dobrý projekt či výborný projekt s dílčími nedostatky
  • C: dobrý projekt, řemeslně korektní
  • D: řemeslně korektní projekt s dílčími nedostatky
  • E: dostatečně zpracovaný projekt, splnění všech zadaných úkolů, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E), se hodnotí jako nevyhovující.

Vedoucí práce je oprávněn požadovat souběžné či předchozí absolvování vybraných povinně volitelných předmětů.

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
  1. Analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu
  2. Práce na architektonickém, provozním, konstrukčním a/nebo urbanistickém řešení
  3. Finalizace projektu, práce na prezentaci projektu

Učební cíle

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti potřebné pro kvalitní zpracování architektonicko-urbanistického návrhu ve vztahu k budoucí samostatné činnosti architekta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce a průběžných kritikách. Povinné je odevzdání projektu splňujícího podmínky blíže specifikované vedoucím práce na začátku semestru.
Projekt musí být odevzdán v termínu stanoveném ve vnitřní normě Pravidla pro studium na FA, případná odchylka musí být stanovena před registrací studentů.
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Základní literatura

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2.
NORBERG-SCHULZ, Christian, Petr KRATOCHVÍL a Pavel HALÍK. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010, 219 s. : il., mapy, plány ; 25 cm. ISBN 978-80-7363-303-5.
TICHÁ, Jana, Rostislav ŠVÁCHA a Milena SRŠŇOVÁ (eds.). Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011. Praha: Zlatý řez, 2018. ISBN 978-80-88033-03-5.
SCHLAFFEROVÁ, Hannelore. City: Život v ulicích plánovaného města. Zlín: Archa, 2017. ISBN 978-80-87545-48-5.
Zlatý řez (časopis). Praha: Zlatý řez. ISSN 1210-4760.
Česká architektura (ediční řada). Praha: Prostor.
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný