Detail předmětu

Dopravní stavby

FAST-HN51Ak. rok: 2022/2023

Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně - správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje. Průjezdní průřezy, osové vzdálenosti kolejí. Výhybkové konstrukce. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev – základní pojmy. Konstrukce železničního svršku. Městská kolejová doprava.
Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy. Kategorie silnic a dálnic, místních komunikací, odstavné a parkovací plochy. Trasa silniční komunikace, směrové a sklonové poměry, přetvoření příčného sklonu. Šířkové uspořádání pozemních komunikací. Zemní těleso a odvodnění. Vozovka a její konstrukce. Bezpečnostní zařízení.
Příprava dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne dopravní terminologii, základním dělení, parametry a návrh dopravních staveb.

Prerekvizity

Elemntární základ geodézie a informačních technologií, znalost CAD systémů.

Osnovy výuky

1. Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU.
2. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
3. Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně - správní struktura ČD.
4. Základní rozdělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
5. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
6. Průjezdní průřezy, osové vzdálenosti kolejí.
7. Výhybkové konstrukce. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev – základní pojmy.
8. Konstrukce železničního svršku.
9. Městská kolejová doprava.
10. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy. Kategorie silnic a dálnic, místních komunikací, odstavné a parkovací plochy.
11. Trasa silniční komunikace, směrové a sklonové poměry, přetvoření příčného sklonu.
12. Šířkové uspořádání pozemních komunikací. Zemní těleso a odvodnění. Vozovka a její konstrukce. Bezpečnostní zařízení.
13. Příprava dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s dopravní terminologií, základním dělením, parametry a návrhem dopravních staveb a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Krajčovič. M: Dopravní stavby I.. VUTIUM, 1998. (CS)
Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby. Železniční spodek a svršek. CERM, 2007. (CS)
Ďurčanská, Bezák, Gavulová, Mahdalová, Radimský, Řezáč, Smělý: Mestské komunikácie. EDIS, 2011. (SK)

Doporučená literatura

ESVELD, Coenraad: Modern Railway Track. MRT - Production, 2001. ISBN 90-800324-3-3. (EN)
Plášek, O.: Železniční stavby. Návody do cvičení. CERM, 2002. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. 2. Dopravní infrastruktura, vazba na EU. 3. Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně - správní struktura ČD. 4. Základní rozdělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. 5. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje. 6. Průjezdní průřezy, osové vzdálenosti kolejí. 7. Výhybkové konstrukce. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev – základní pojmy. 8. Konstrukce železničního svršku. 9. Městská kolejová doprava. 10. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy. Kategorie silnic a dálnic, místních komunikací, odstavné a parkovací plochy. 11. Trasa silniční komunikace, směrové a sklonové poměry, přetvoření příčného sklonu. 12. Šířkové uspořádání pozemních komunikací. Zemní těleso a odvodnění. Vozovka a její konstrukce. Bezpečnostní zařízení. 13. Příprava dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje. 2. Převýšení koleje, vzestupnice, návrh délky přechodnice. Zadání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati 3. Výpočet vytyčovacích parametrů oblouku s krajními přechodnicemi 4. Inflexní motiv, složený oblouk, mezilehlá přechodnice 5. Sklonové poměry 6. Vypracování výkresů 7. Odevzdání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati. Zápočet