Detail předmětu

Snímače

FEKT-BPC-SNIAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje studentům přehled používaných základních principů snímačů, jejich parametrů a konstrukcí. Zabývá se instrumentací, koncepcí a postupy měření fyzikálních (neelektrických) veličin. Na příkladech z průmyslové praxe prezentuje zejména specifika těchto měření a odlišností oproti obvyklým elektronickým měřením elektrických veličin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Student musí mít znalosti fyziky, matematiky a elektrických obvodů na úrovni 1.ročníku Bc. studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené", kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení laboratoří 0 - 30b
ústní část zkoušky 0 - 70b

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu (úvodní přednáška).
Laboratorní výuka je povinná, je možno po domluvě nahradit jedno zameškané laboratorní cvičení.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy moderních způsobů a metod měření fyzikálních veličin, které představují až 95 % všech měřených veličin a to jak v laboratorní, tak i průmyslové praxi. Ukázat význam senzorů a měření fyzikálních (technologických) veličin v technických i netechnických oborech.
Absolvent zná:
- principy základních typů snímačů
- principy metod měření mechanických veličin (poloha, rychlost, zrychlení, síla, moment), průtok, teploty, záření
- postupy zpracování naměřených dat a jejich vyhodnocení
Absovent je schopen:
- činit kvalifikované závěry o konkrétním měření
- používat elektrické měřicí přístroje
- navrhnout a realizovat měření fyzikálních veličin

Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti snímačů a metod měření nejfrekventovanějších neelektrických veličin, včetně návrhu koncepce měření, zpracování a vyhodnocení výsledků.

Základní literatura

ĎAĎO,Stanislav a KREIDL, Marcel: Senzory a měřicí obvody. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01500-9 (CS)
RIPKA, Pavel, ĎAĎO, Stanislav, KREIDL, Marcel a NOVÁK, Jiří. Senzory a převodníky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, 135 stran. ISBN 80-01-03123-3 (CS)

Doporučená literatura

Webster J. G.: Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook: Two-Volume Set. Taylor&Francis Inc., ISBN 978-1439848838 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - základní terminologie, statické a dynamické parametry snímačů.
2. Základní fyzikální principy snímačů - fyzikální jevy.
3. Snímače polohy.
4. Snímače rychlosti a zrychlení.
5. Snímače síly, hmotnosti, tlaku, momentu.
6. Snímače průtoku.
7. Dotykové snímače teploty, tepla, tepelného toku.
8. Bezkontaktní měření teploty.
9. Snímače optických veličin.
10. Snímače ionizujícího záření.
11. Snímače magnetických veličin.
12. Chemické snímače.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obecné informace
Obsahem laboratorních cvičení předmětu SNI je seznámení s vybranými typy snímačů a měřicích metod formou 8 laboratorních úloh. Na jedné laboratorní úloze spolupracují dva studenti. Během semestru tak každá dvojice studentů absolvuje pouze 4 laboratorní úlohy. Pro vypracování první laboratorní úlohy jsou k dispozici 3 cvičení, každá další úloha musí být změřena během 2 cvičení. Hodnoceným výsledkem studenta jsou 3 laboratorní protokoly a 1 veřejná prezentace měřené úlohy. Laboratorní protokol z první a druhé úlohy bude vypracován oběma studenty společně. Třetí úlohu zpracuje první student z dvojice jako protokol, druhý student jako presentaci. U čtvrté úlohy protokol odevzdává druhý student a první student úlohu odprezentuje.

1. Teplota
2. Vibrace
3. Poloha
4. Otáčky
5. Ionizující záření
6. Průtok
7. Mechanické napětí
8. Ultrazvuk