Detail předmětu

Španělština pro mírně pokročilé

FAST-VYS003Ak. rok: 2021/2022

Obsah tohoto kurzu jsou minulé časy a jejich použití, zejména při popisu minulých dějů. Použití neosobních vazeb pro potřeby vyjádření povinností. Nálady a přídavná jména, která je popisují. Ve vztahu k člověku se zaměřuje i na fyzický popis a části lidského těla. Je probrána základní slovní zásoba tykající se počasí. Slovní zásoba sportu a sportovišť. Důraz je kladen na minulé děje spojené s popisem historických události vybraných španělsky mluvících zemí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne porozumnění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standartním způsobem, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat, dosáhne úrovně A2 vyšší SERR

Prerekvizity

Studenti by měli mít znalost odpovídající úrovni A1 podle CEFR, nebo obsahu kurzů VY00S1 Španělština pro začátečníky 1 a VYS002 Španělština pro začátečníky 2.

Učební cíle

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou základními znalostmi a zároveň jedním z prvních kroků ke zvládnutí úrovně A2 + podle ERR (Evropského referenčního rámce).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden – Unidad 9A – Nakupování, ukazovací zájmena a přídavná jména. Zájmena předmětu přímého. 2. týden – Unidad 9B – Základní barvy. Popis oblečení. Shoda podstatného a přídavného jména. Pravidla výslovnosti a pravopisu /g/ /j/. 3. týden – Unidad 9C + 9D – Srovnávání přídavných jmén. Přídavná jména k popisu měst. - Typy měst a šp. umění. 4. týden - Unidad 10A –Lidské tělo, nemoc a zdraví. Sloveso /doler/. Doporučení s vazbou /por qué no...?/ 5. týden – Unidad 10B – Opakované činnosti v minulosti. Minulý čas nedokonavý. 6. týden – Unidad 10C + 10D – Mluvit o plánech a záměrech. Vazby /voy a.../ Pravidla pravopisu při psaní přízvuku. Jižní amerika před Kolumbem, Lezení po horách - blog (četba). 7. týden – Unidad 11A – Otázky. Tázací zájmena. 8. týden – Unidad 11B –Životopisy. Popis minulých událostí. Pravidla pravopisu tázacích zájmen. 9. týden – Unidad 11C + 11D – Data a čísla. Alhambra + Latinsko-am. hudba (četba) 10.týden – Unidad 12A – Minulý čas jednoduchý a jeho použití. 11.týden – Unidad 12B -Předpřítomný čas a jeho použití. 12.týden – Unidad 12C + 12D - Vazby /Hay que/ /no se puede/. Svatby + cestování po Mexiku (četba) 13. týden – Zápočtový test (dle pokynů vyučujícího).