Detail předmětu

Projektové řízení

FAST-NVA028Ak. rok: 2021/2022

V předmětu se studenti seznámí s historií a současností projektového řízení. Pozornost je dále zaměřena na projekty spojené s výstavbou. Životní cyklus projektu se člení na jednotlivé fáze, které se zajišťují po stránce organizační a plánuje se jejich průběh. Probírají se techniky plánování se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí výuky je zvládnutí problematiky rizik ve výstavbě. Studenti jsou seznámeni s postupy a využitím výsledků statistických šetření ve stavebnictví.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v přípravě a realizaci staveb.

Prerekvizity

Obecné znalosti prostředí stavební výroby v ČR, legislativní procesy spojené s výstavbou, dokumentace stavebních projektů, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy, základní znalosti v oblasti financování, cen a managementu ve stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do projektového řízení – současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy.
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa.
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, studie proveditelnosti, metoda logického rámce.
4. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla.
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, personální zajištění.
6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby.
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů a jeho výstupy, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování.
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky projektu.
9. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika.
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, řízení rizik projektu.

Cíl

Uplatnění obecných znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v přípravě a realizaci staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor