Detail předmětu

Kovové mosty 2 (KON)

FAST-NOB028Ak. rok: 2021/2022

Spřažené ocelobetonové mosty - principy statického působení, zatížení spřažených ocelobetonových mostů, základní zásady statického návrhu a konstrukčního řešení, pružné a plastické působení, krátkodobé dlouhodobé účinky, vliv způsobu montáže.
Komorové mosty - principy statického působení, základní zásady a specifika statického a konstrukčního řešení.
Obloukové mosty a mosty rámové - typy mostů podle statického a konstrukčního řešení, principy statického působení, základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - principy statického působení, základní zásady a specifika statického a konstrukčního řešení.
Visuté a zavěšené mosty - obecné principy statického působení, základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Zvláštní mosty - mosty dočasné, rozebíratelné, pohyblivé, plovoucí (informativní přehled).
Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Výroba a montáž kovových mostů - základní montážní postupy, prostředky, zatížení.
Kovové mosty v praxi - příklady realizovaných mostních objektů, praktické aspekty návrhu kovových mostů.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti navrhování složitějších konstrukčních systémů kovových a ocelobetonových mostů, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Prerekvizity

Navrhování prvků, dílců a spojů kovových konstrukcí. Kovové mosty - plnostěnné a příhradové trámové mosty. Navrhování prvků a dílců betonových konstrukcí. Statické řešení příhradových konstrukcí a oblouků včetně příčinkových čar. Základy statického řešení visutých a zavěšených konstrukcí. Základy stavební dynamiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Spřažené ocelobetonové mosty – zatížení, nosníky při pružném působení (zásady statického řešení a navrhování), vliv způsobu montáže, krátkodobé a dlouhodobé účinky.
2. Spřažené ocelobetonové mosty – nosníky při plastickém působení (zásady statického řešení a navrhování).
3. Spřažené ocelobetonové mosty – prostředky spřažení (typy, konstrukční řešení, zásady navrhování).
4. Komorové mosty – specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů.
5. Obloukové mosty – typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování.
6. Obloukové a rámové mosty – zvláštnosti statického řešení, rámové mosty.
7. Šikmé mosty – zásady konstrukčního řešení, zásady statického návrhu.
8. Mosty půdorysně zakřivené – zásady konstrukčního řešení, principy statického návrhu.
9. Visuté a zavěšené mosty – zásady konstrukčního uspořádání, materiál a řešení konstrukčních prvků.
10. Visuté a zavěšené mosty – principy statického návrhu.
11. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry – typy, konstrukční a statické řešení.
12. Zvláštní mosty – dočasné mosty, mostní provizoria, pohyblivé mosty, plovoucí mosty (základní informace).
13. Výroba a montáž kovových mostních konstrukcí, příklady realizovaných kovových mostů, praktické aspekty návrhu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor