Detail předmětu

Životnost stavebních materiálů

FAST-NJB026Ak. rok: 2021/2022

Seznámení s problematikou životnosti stavebních materiálů, a to zejména na příkladech konstrukcí exponovaných v agresivních prostředích. Vymezení základních pojmů v oblasti životnosti stavebních hmot. Popis principů degradace v současnosti nejběžněji používaných stavebních materiálů (železobeton, keramika, dřevo, kovy) jak fyzikálně mechanickými, tak fyzikálně chemickými vlivy. Problematika ochrany stavebních materiálů vůči účinkům vlivů z vnějšího prostředí. Problematika predikce životnosti stavebních materiálů v konkrétních podmínkách expozice.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o klíčových materiálech současnosti, zejména tedy železobetonu, keramických výrobcích, dřevěných konstrukcích atd., získáním informací o problematice degradace těchto materiálů jak působením fyzikálně mechanických činitelů (tzn. zejména mrazové narušení, účinky zvýšené teploty atd.) a fyzikálně chemických faktorů (tzn. především různé typy chemicky agresivních prostředí.

Prerekvizity

Znalosti z obecné a fyzikální chemie. Základní znalosti v oboru fyziky aplikované ve stavebnictví. Základy chemie z oboru struktury silikátů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vymezení základních pojmů v oboru životnosti stavebních materiálů (rozdělení na vlivy fyz. mechanické a vlivy fyzikálně chemické).
2. Vlivy fyzikálně mechanické - Účinky vlhkosti. Účinky mrazu. Účinky zatížení atd.
3. Hodnocení jednotlivých druhů agresivních prostředí a jejich vliv na stavební materiály (plynní prostředí).
4. Hodnocení jednotlivých druhů agresivních prostředí a jejich vliv na stavební materiály (kapalná prostředí).
5.–7. Mechanismy rozpadu betonu a koroze výztuže ( koroze kovových vložek v betonu, vznik trhlin a odlupování vyvolané korozí, působení agresivních chemikálií, rozpad působením mrazu, karbonatace, sulfatace, vápenaté rozpínání, hořečnaté rozpínání, alkalické reakce kameniva, napadení sírany aj.).
8. Základní principy ochrany stavebních materiálů.

Cíl

Úvod do problematiky životnosti stavebních konstrukcí, a to zejména se zřetelem na příčiny vzniku poruch a volbu vhodných stavebních materiálů s ohledem na charakter prostředí. Výuka je zaměřena na objasnění základních pojmů v oblasti životnosti resp. trvanlivosti stavebních materiálů. Pozornost je věnována zejména klíčovým materiálům současnosti, zejména tedy železobetonu, keramickým výrobkům, dřevěným konstrukcím atd. Podrobně je řešena problematika degradace těchto materiálů jak působením fyzikálně mechanických činitelů (tzn. zejména mrazové narušení, účinky zvýšené teploty atd.) a fyzikálně chemických faktorů (tzn. především různé typy chemicky agresivních prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIR magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor