Detail předmětu

Vybrané statě z geomechaniky

FAST-NFB019Ak. rok: 2021/2022

V předmětu Vybrané statě z geomechaniky studenti získají jak teoretické tak i praktické znalosti týkající se specifických geotechnických konstrukcí s důrazem na jejich mechanické chování a jeho modelování.
Teoretické poznatky jsou zaměřeny jednak na rozšíření a upevnění znalostí z oblasti mechanického chování horninového prostředí v interakci se základovými konstrukcemi, podzemními stavbami a pažícími konstrukcemi.
Další probíranou tématikou bude napjatostně – deformační analýza vyztužených konstrukcí. Pozornost bude věnována tvorbě numerických modelů jako je například volba konstitutivního modelu, modelování konstrukčních prvků (hřebíky, geosyntetika, kotvy, ostění atd.).
K vybranému dílčímu tématu budou moci studenti řešenou problematiku prodiskutovat s odborníky z praxe, kteří případně umožní odbornou exkurzi na aktuálně prováděnou stavbu.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu a bude schopen orientovat se v postupech řešení vybraných úloh v geomechanice.

Prerekvizity

Znalost druhů základových půd, vlastností zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí, základní znalosti z navrhování základových konstrukcí, mechaniky hornin a navrhování podzemních staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, pojmenování a zatřiďování zemin, vlastnosti zemin.
2. Únosnost a sedání plošných základů.
3. Vyztužené konstrukce – specifika jejich mechanického působení.
4. Zkušenosti z navrhování vyztužených konstrukcí v praxi.
5. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: prutové modely.
6. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: rovinné modely.
7. Chování pažených stavebních jam při jejich provádění.
8. Mechanika podzemních konstrukcí.
9. Odezva horninového prostředí na tunelování, sedání povrchu vlivem ražby.
10. Účinky podzemní vody na stabilitu konstrukcí.

Cíl

Naučit studenty orientovat se v teoriích napjatosti a deformace zemních těles, reologických modelech, mezních stavech konstrukcí, drahách napětí, spolupůsobení zemin a skalních hornin s konstrukcemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor