Detail předmětu

Chemie stavebních materiálů

FAST-NCB008Ak. rok: 2021/2022

Kinetika chemických reakcí, tepelná bilance chemických reakcí. Voda, struktura, vlastnosti, pH, transport vody a vodní páry v materiálech, úloha vody při vytváření pevné struktury stavebních materiálů, vliv vody na jejich vlastnosti a degradaci. Chemie anorganických nekovových stavebních materiálů - složení, vlastnosti, degradace a ochrana proti degradaci. Chemické a elektrochemické vlastnosti kovových stavebních materiálů, koroze kovů, ochrana proti korozi. Chemické složení dřeva, jeho vlastnosti, biotické a abiotické poškozování. Chemické vlastnosti plastů, jejich stabilita a degradace.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, tj. chemické reakce při vytváření pevné struktury anorganických pojiv, chemické vlastnosti kovů, degradační procesy anorganických stavebních materiálů.

Prerekvizity

Základy obecné chemie, druhy vazeb ve sloučeninách, reakční kinetika, disociace, elektrolyty, základy elektrochemie, standardní elektrodové potenciály, základní poznatky o anorganické chemii, základy organické chemie, principy chemického názvosloví, stechiometrické výpočty.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kinetika chemických reakcí. Tepelná bilance chemických reakcí.
2. Metody zkoumání stavebních materiálů – chemická a strukturní analýza.
3. Voda – struktura, ionizace a pH, druhy přírodních vod a jejich vlastnosti, vliv vody na vlastnosti stavebních materiálů. Porozita stavebních materiálů. Transport vody a solí ve stavebních materiálech, vlhkost, hygroskopicita a důsledky z toho vyplývající.
4. Chemie sádry a anhydritových pojiv, vlastnosti a degradace.
5. Chemie vápenných pojiv, omítky a malty, degradace, ochrana a obnova omítek.
6. Chemie keramických staviv – složení, pórová struktura, vlastnosti a degradace. Sklo – druhy, složení, vlastnosti, degradace.
7. Chemie cementu a betonu. Složení, vlastnosti, hydratace, hydratační teplo, vodní součinitel.
8. Chemické přísady ovlivňující vlastnosti stavebních materiálů.
9. Degradace betonu agresivními plyny a roztoky. Chemické vlastnosti kameniva v betonu, degradační procesy. Stabilita a degradace vláknové výztuže.
10. Chemické a elektrochemické vlastnosti kovů, Koroze kovů, koroze oceli v betonu.
11. Chemické složení dřeva, vlastnosti dřeva, biotické a a biotické poškození dřeva.
12. Chemie makromolekulárních látek na bázi uhlíku a křemíku. Degradace plastů.
13. Základní mechanické vlastnosti stavebních materiálů ve vztahu k jejich chemické podstatě.

Cíl

Chemické procesy vytváření pevné struktury anorganických pojiv, elektrochemické vlastnosti kovů, degradační a korozní procesy stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor