Detail předmětu

Psychologie managementu

FAST-CZ56Ak. rok: 2021/2022

Psychologie, její předmět a úkoly v rámci organizace a řízení, pracovní výkon a kariéra člověka, požadavky na osobnost řídících pracovníků, manažerské funkce, hodnocení pracovníků, motivace a odměňování pracovníků, komunikativní dovednosti manažera, nonverbální komunikace, prevence konfliktů a jejich řešení, přizpůsobovací techniky pasivní a aktivní, aseritvita, styly řízení, public relations.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen vhledu do problémů personálního řízení.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti psychologie a sociologie ze střední školy (z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka). Základní orientace v pojmech jako obecná psychologie, sociologie, sociální skupiny, metody v psychologii, představy o řízení, funkci manažera.

Doporučená nebo povinná literatura

KOHOUTEK, R. ŠTĚPANÍK´, J., KUNOVSKÝ, J.: Základy psychologie pro techniky. Brno, CERM, 1994.
Kachaňáková,A. a kol.: Riadenie ludských zdrojov. Bratislava: STU, 1995.
Kohoutek,R.-Štěpaník,J.: Psychologie práce a řízení. Akademické nakladatelství CERM,Brno, 2000.
Kohoutek,R.: Základy užité psychologie. Akademické nakladatelství CERM,Brno, 2002.
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 2002.
FIELDEN, J. S.: Principles of Business Communication. Macmillan Publishing Company, 1990.
VEČEŘA, M., GREGOR, M.: Sociologie práce. Brno, VŠE, 1992.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Psychologie, její předmět a úkoly v rámci organizace. Manažerská psychologie a sociologie.
2. Užití psychologie v řídící praxi i v teorii řízení.
3. Teorie ve struktuře a organizaci skupiny, firmy a společnosti.
4. Tradiční a moderní společnost. Aplikace na otázky řízení firem.
5. Poznávání a formování osobnosti řídícího i podřízeného a spolupracujícího pracovníka. osobnostní struktura, dynamika osobnosti.
6. Stres a frustrace. Psychologické aspekty pracovního prostředí a řízení.
7. Psychologický rozbor pracovního výkonu a kariéry člověka.
8. Manažerské funkce. Hodnocení pracovníků.
9. Motivace, stimulace, odměňování. Hierarchie potřeb.
l0. Role komunikace v řízení. Komunikativní dovednosti manažera.
11. Konflikty, jejich prevence a řešení. Asertivita.
12. Styly řízení. Mřížka řídícího chování. Image manažera v řízení.
13. Firemní kultura a vztahy s veřejností.

Cíl

Orientace v mezilidských situacích (s ohledem na manažerskou pozici), schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Psychologie, její předmět a úkoly v rámci organizace. Manažerská psychologie a sociologie.
2. Užití psychologie v řídící praxi i v teorii řízení.
3. Teorie ve struktuře a organizaci skupiny, firmy a společnosti.
4. Tradiční a moderní společnost. Aplikace na otázky řízení firem.
5. Poznávání a formování osobnosti řídícího i podřízeného a spolupracujícího pracovníka. osobnostní struktura, dynamika osobnosti.
6. Stres a frustrace. Psychologické aspekty pracovního prostředí a řízení.
7. Psychologický rozbor pracovního výkonu a kariéry člověka.
8. Manažerské funkce. Hodnocení pracovníků.
9. Motivace, stimulace, odměňování. Hierarchie potřeb.
l0. Role komunikace v řízení. Komunikativní dovednosti manažera.
11. Konflikty, jejich prevence a řešení. Asertivita.
12. Styly řízení. Mřížka řídícího chování. Image manažera v řízení.
13. Firemní kultura a vztahy s veřejností.