Detail předmětu

Ruština pro začátečníky 2

FEKT-XPC-RU2Ak. rok: 2022/2023

Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.
Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.
Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student
-si zvýší rozsah,samostatnost a souvislost ve vyjadřování v ústním a písemném projevu.
-si zdokonalí schopnost porozumět psanému textu a interpretovat jeho obsah.
-bude schopen reagovat na slyšené i čtené podněty.
-bude aktivně používat zvládnuté základní gramatické struktury v mluveném i psaném projevu.
-použije nabyté znalosti ke schopnosti konverzovat v oblasti každodenních situací.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni začátečníka v oblasti azbuky a základních frází.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výklad a aplikace látky s využitím multimédií, simulace situací, ve kterých se používá.
Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška v letním semestru se skládá:
1. z písemného testu z probraných lekcí - 40b.
2. z poslechového testu s úkoly na porozumění - 30b.
3. z práce s originálním textem s úkoly na porozumění - 30b.

Osnovy výuky

1.-13.seminář
1-2. Lekce 6 - roční období,měsíce.Skloňování podstatných jmen,řadové číslovky. Minulý čas sloves. Napsání blahopřání.
3-4. Lekce 7 - vyjádření potřeb,přání. Obchody,zboží. Řadové číslovky,časování sloves,podstatná jména. Práce s textem.
5-7. Lekce 8 - jídlo a nápoje,stravování. Spojení číslovek s podstatnými jmény.Nakupování,časování dalších sloves,výslovnost předložkových vazeb.
8-10. Lekce 9 - plány na léto, sporty. Časování sloves,tázací zájmena,přídavná jména. Práce s textem.
11-12. Vyjadřování data, hodin,řadové číslovky. Práce s textem,poslech. Předložkové vazby,zájmena,skloňování podst.jmen. Orientace ve městě,dopravní prostředky,časování sloves,práce s textem.
13. Zápočtový test.

Učební cíle

Cílem je získání základních jazykových dovedností, tj.čtení a porozumění ruskému textu,
poslech a porozumění slyšenému projevu,
schopnost ústně a písemně komunikovat v různých situacích s důrazem na přirozené vyjadřování v běžných situacích a tematických okruzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve výuce - 75%.
Plnění zadaných úkolů.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

ORLOVA, Natalia, Marta VÁGNEROVÁ a Miroslava KOŽUŠKOVÁ. Klass! 1: ruština pro střední školy. Praha: Klett, [2018]. ISBN 978-80-7397-255-4. (RU)

Doporučená literatura

BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2014. ISBN 978-80-7335-379-7. (RU)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-AEI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor