studijní program

Angličtina v elektrotechnice a informatice

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-AEIAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: AKR

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 36
Filologie Obecná lingvistika 54
Informatika Bez tematického okruhu 10

Cíle studia

Cílem studia je osvojení si interdisciplinárních znalostí a dovedností, které umožní absolventům získat vzdělání, jehož nabídka zatím na trhu práce není dostatečná. Je přitom nanejvýš potřebná vzhledem k rozvoji a rozsahu působení elektrotechnických oborů v současném globalizovaném světě a rovněž vzhledem k tomu, že angličtina získala pozici globálního nástroje komunikace, což platí především v elektrotechnických disciplínách.
Cílem studijního programu je vybavit absolventy základní znalostí jednotlivých elektrotechnických oborů, a především kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (SERR).
Znalosti a dovednosti budou zaměřeny zejména na objasnění vlastností profesního diskurzu jako speciálního komunikačního nástroje, který je používán globální diskurzní komunitou. Absolventi studijního programu jako budoucí členové této profesní skupiny získají znalosti a dovednosti jak v recepci, tak i v produkci této funkční variety. Angličtina v elektrotechnice a informatice jako speciální profesní varieta není dosud nikde v ČR vyučována, přestože již prakticky funguje jako lingua franca v oborech elektrotechnického inženýrství. Součástí programu jsou i předměty, které se zaměřují na výcvik manažerských dovedností, které spolu s odbornou angličtinou, znalostí kulturního prostředí anglicky mluvících zemí a znalostí základů elektrotechniky a ekonomie vybaví absolventy pro potřeby průmyslu, administrativy, státní správy, vědecko-výzkumných institucí, managementu a oborově orientovaného překladatelství.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice získá teoretické základy a odborné znalosti z gramatiky, stylistiky a pragmatiky anglického a českého jazyka, z překladatelství, elektrotechniky a aplikované informatiky.
Absolvent studijního programu prakticky i teoreticky ovládá anglický jazyk užívaný v širokém spektru oborů aplikovaného výzkumu a při zavádění technologií spojených s rozvojem především elektrotechnických a komunikačních a informačních technologií na úrovni C1 Evropského referenčního rámce.
Absolvent je schopen aplikovat získané poznatky při produkci anglických textů pro průmyslovou praxi od lokalizace softwaru po marketingové texty, je schopen tyto texty překládat do češtiny a z češtiny.
Absolvent je schopný vysvětlit a uplatnit fungování konkrétních jazykových postupů.
Absolvent bude umět překládané texty analyzovat po stránce odborného obsahu, gramatiky a stylu a využít takové analýzy při korektuře textu a navrhovat alternativní řešení.
Spojením odborných jazykových znalostí a elektrotechnických disciplín je zajištěna schopnost adekvátního překladu a prezentace technických témat v různých pozicích v elektrotechnických firmách
např. jako mluvčí firmy, technický writer, odborný nebo obchodní manager v mezinárodních firmách, pozemní letištní personál, projektový manager ve státní správě nebo vědeckých institucích apod.

Charakteristika profesí

Hlavním cílem bakalářského studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice je připravit jazykově vzdělané odborníky ve specifické oblasti – elektrotechnice a informatice.
Součástí tohoto studijního programu jsou ale i předměty, které se zaměřují na výcvik manažerských dovedností, které spolu s odbornou angličtinou, znalostí kulturního prostředí anglicky mluvících zemí a znalostí základů elektrotechniky a ekonomie vybaví absolventy pro potřeby průmyslu, administrativy, státní správy, vědecko-výzkumných institucí, managementu a oborově orientovaného překladatelství, kde absolventi naleznou široké uplatnění.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán je sestaven tak, aby studující postupně získávali znalosti z anglického jazyka v předmětech Praktická angličtina a průběžně si osvojovali problematiku elektrotechniky a informatiky. Výklad v předmětech zaměřených na elektrotechniku a informatiku bude veden v angličtině (70 %], pouze shrnutí problematiky případně diskuse v českém jazyce (30%), což povede k dalšímu rozšíření jazykových znalostí. Předměty teoretické lingvistiky předpokládají vyšší úroveň znalostí angličtiny, a proto jsou zařazeny plánu pro druhý a třetí ročník studia.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
159 kreditů v povinných předmětech,
6 kreditů v povinně volitelných předmětech,
15 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Bakalářská práce navazuje na semestrální projekt, k jejímu řešení lze přistoupit až po úspěšném obhájení semestrálního projektu.
Detaily viz str. 103 a 104 žádosti.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu. Absolventi současného programu pokračovali ve studiu Mgr. programů např. Mikroelektronika, Elektroenergetika, Elektrotechnologická výroba a materiálové inženýrství (FEKT VUT v Brně), Řízení rizik technických systémů, Expertní inženýrství v dopravě (ÚSI VUT v Brně), Evropská studia (FSS MUNI), Překladatelství anglického jazyka, Obecná jazykověda (FF MUNI).

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů