Detail předmětu

Praktická angličtina 1

FEKT-BPC-PA1Ak. rok: 2022/2023

Kurz angličtiny zaměřený na rozvoj všech jazykových kompetencí od úrovně B1 a směřuje k úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodních zkoušek z anglického jazyka.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B1-B2 SERR.
Diskutuje o rolích jednotlivců ve společnosti
vyjmenuje a popíše množství volnočasových aktivit
charakterizuje různá zaměstnání a je schopen se ucházet o zaměstnání
zná a užívá jazykové prostředky k popisu osob a míst
komunikuje v situacích spojených s cestováním
identifikuje znaky formálního a neformálního stylu a správně je užije v písemném projevu
užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětu

Prerekvizity

Požadují se znalosti na úrovni středoškolského studia B1 SERR.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů včetně absolvování testů v průběhu semestru.
Zápočtový test (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín).
Zkouška: poslech (max.30b., min. 15b.), práce s textem (max. 30b., min. 15b.).

Osnovy výuky

Haines, S. and Stewart, B. (2015) Cambridge English First Masterclass. Oxford: Oxford University Press. (Units 1-6 )
Gimson, A.C. (2014) Gimson´s pronunciation of English. Routledge: Taylor and Francis Group


1. Modální slovesa, časy popisující přítomnost, příslovce + fonetická abeceda
2. Vzhled a osobní identita
3. Části lidského těla
4. Stupňování přídavných jmen, frázová slovesa
5. Talent, učení, práce
6. Typické chování a zvyky
7. Popis budoucnosti
8. Sociální role
9. Popis minulosti, přídavná jména
10. Cestování a kultura
11. Gerundium a infinitiv, slovní spojení
12. Lidské myšlení, psychologie
13. Jazz chants

Učební cíle

Kurz poskytuje studentům rozvoj jazykových kompetencí nezbytných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B1-B2 SERR v běžných pracovních a společenských situacích jako předpoklad k dalšímu studiu angličtiny v elektrotechnice, informatice a jiných technických oborech. Zároveň buduje a upevňuje teoretické znalosti a praktické dovednosti ve fonetice jakožto nástroji k dosažení vyšší kvality jazykové komunikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English: first : masterclass. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPC-AEI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning