Detail předmětu

Algoritmy

FIT-IALAk. rok: 2021/2022

Přehled základních datových struktur a jejich použití. Specifikace abstraktních datových typů (ADT). Specifikace a implementace ADT: seznamy, zásobník, fronta, vyhledávací tabulka, graf, binární strom. Algoritmy nad binárním stromem. Vyhledávání: sekvenční, v neseřazeném a seřazeném poli, vyhledávání se zarážkou, binární vyhledávání, binární vyhledávací strom, vyvážený strom (AVL). Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami. Řazení, principy, řazení bez přesunu položek, řazení podle více klíčů. Nejznámější metody řazení: Select-sort, Bubble-sort, Heap-sort, Insert-sort a jeho varianty, Shell-sort, Quick sort v rekurzivní a nerekurzivní notaci, Merge-sort, List-merge-sort, Radix-sort. Sekvenční metody řazení. Rekurze a algoritmy s návratem. Vyhledávání podřetězců v textu. Grafové algoritmy. Dynamické programování. Dokazování programů, tvorba dokázaných programů.

5 kreditů, t.j. cca 125-150 hodin představuje studijní zátěž:

 • 39 hodin přednášek
 • 26 hodin 2 domácí úlohy
 • 35 hodin práce na projektu
 • 20 hodin průběžné studium
 • 30 hodin příprava na půlsemestrální a závěrečnou zkoušku

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

 • Student porozumí významu metod dokazování správnosti programů a tvorby dokázaných programů. 
 • Porozumí základním principům a významu složitosti algoritmů.
 • Seznámí se se základními abstraktními datovými typy a strukturami, naučí se je implementovat a používat.
 • Naučí se rekurzivní a nerekurzivní zápisy základních algoritmů.
 • Naučí se vytvářet a analyzovat algoritmy vyhledávání a řazení.

 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v malém týmu
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků v malém projektu

Prerekvizity

 • Znalost základů programování v jazyce C
 • Středoškolské znalosti z matematiky

Způsob a kritéria hodnocení

 • Domácí úlohy - 20 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 14 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 15 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů; Pro získání bodů ze závěrečné písemné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 24 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Učební cíle

Student porozumí základním principům složitosti algoritmů a bude je schopen využít při tvorbě programů. Student porozumí základním abstraktním datovým typům a strukturám, naučí se je implementovat a používat. Student se naučí rekurzivní a nerekurzivní zápisy základních algoritmů a bude schopen je využívat při tvorbě programů. Student se naučí vytvářet a analyzovat algoritmy vyhledávání a řazení. Student se seznámí s vybranými grafovými algoritmy, s dynamickým programováním a s tvorbou dokázaných programů (Dijkstra).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokud v průběhu semestru student onemocní nebo se vyskytne jiná překážka ve studiu, je třeba tuto překážku řádně ohlásit a doložit. Pak k ní lze přihlédnout a přizpůsobit jí hodnocení:
 • U domácí úlohy může student požádat příslušného učitele o přiměřené prodloužení termínu pro odevzdání domácí úlohy.
 • Pokud se student nemohl zúčastnit půlsemestrální zkoušky, může svého přednášejícího požádat, aby body za půlsemestrální zkoušku byly odvozeny od bodového zisku u prvního termínu zkoušky, kterého se zúčastní. Podmínkou pro přistoupení k tomuto termínu zkoušky je zisk alespoň 14 bodů za domácí úlohy a projekt.
 • Pokud se student nemůže zúčastnit obhajoby projektu a ostatní členové týmu s tím vysloví souhlas, může získat za obhajobu stejný počet bodů jako na obhajobě přítomní členové týmu.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Mareš, M., Valla, T.: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, ISBN 978-80-88168-19-5, http://pruvodce.ucw.cz/
Honzík, J., Hruška, T., Máčel, M.: Vybrané kapitoly z programovacích technik, Ed. stř. VUT Brno, 1991
Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms, Cambridge: MIT Press, 2009
Kruse, R.L.: Data Structures and Program Design. Prentice- Hall,Inc. 1984
Knuth, D.: The Art of Computer programming, Vol.1,2,3. Addison Wesley, 1968
Wirth, N.: Alorithms+Data Structures=Programs, Prentice Hall, 1976
Aho A.V., Hoppcroft J.E., Ullman J.D.: Data Structures and Algorithms, Addison Wesley, 1983
Baase, S.: Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis. Addison Wesley, 1998
Sedgewick,R.:Algoritmy v C, Addison Wesley 1998, Softpress 2003

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-MAI-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základy algoritmického jazyka. Přehled datových struktur. Abstraktní datový typ a jeho specifikace.
 2. Specifikace, implementace a použití ADT seznam.
 3. Specifikace, implementace a použití ADT zásobník, fronta. Vyčíslení výrazů s použitím zásobníku.
 4. ADT pole, množina, graf, binární strom.
 5. Algoritmy nad binárním stromem.
 6. Vyhledávání, sekvenční, v poli, binární vyhledávání.
 7. Binární vyhledávací stromy, AVL strom.
 8. Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami.
 9. Řazení, principy, bez přesunu, s vícenásobným klíčem.
 10. Známé metody řazení polí I
 11. Známé metody řazení polí II, řazení souborů.
 12. Rekurze, algoritmy s návratem.
 13. Dokazování správnosti programů, tvorba dokázaných programů.