Detail předmětu

Makroekonomie 2

FP-makKAk. rok: 2021/2022

Předmět Makroekonomie 2 je navazujícím kurzem na předmět Makroekonomie bakalářského studijního programu. Jeho úkolem je rozšířit znalosti získané v základním kurzu o hlubší poznatky makroekonomických teorií. Hlavní náplní výuky jsou poznatky vztahující se k rozšíření znalostí v oblasti agregovaných veličin, makroekonomické rovnováhy, včetně ekonomických modelů, trhů výrobních faktorů, trhu peněz, hospodářské politiky, včetně rozboru aktuálních ekonomických problémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen lépe pochopit teorii a principy ekonomie, jejich východiska a příčiny vzniku v hlubším kontextu se soudobými ekonomickými problémy.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie a Ekonometrie. Student ovládá znalosti principů trhů, hospodářských politik a orientuje se v ekonomické terminologii a znalostech matematických funkcí.

Literatura

HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je kombinací přednášek a samostudia. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Forma zkoušky je písemná.
Stupnice pro výslednou klasifikaci
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Hlavní ekonomický proud, vývoj ekonomických teorií
2. Trh peněz, kvantitativní teorie peněz, teorie neutrality peněz
3. Teorie hodnoty, užitku, ceny a nákladů
4. Teorie úroku, úspor, spotřeby a investic, investiční multiplikátor, trh zapůjčitelných fondů
5. Mezinárodní dělba práce, teorie mezinárodního obchodu, platební bilance, vnější rovnováha státu a měnové kurzy
6. Modely ekonomické rovnováhy, všeobecná rovnováha trhů, model AS-AD
7. Model IS-LM pro malou uzavřenou ekonomiku
8. Model IS-LM v otevřené ekonomice, úplný keynesiánský model, Mundell-Flemingův model
9. Trh práce, přirozená míra nezaměstnanosti, Phillipsova křivka krátkodobá, dlouhodobá, stavová a jevová
10. Teorie hospodářských cyklů, reálné a monetární cykly
11. Ekonomický růst a modely ekonomického růstu (Solowův model růstu, Cobb-Douglasova produkční funkce, teorie endogenního růstu)
12. Hospodářská politika a řešení jejího selhání
13. Teorie lidského kapitálu, ekonomie ve vzatu k politickým otázkám a sociologickým problémů

Cíl

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení makroekonomických poznatků, a tím získání lepší schopnosti orientace při řešení aktuálních ekonomických problémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních není sledována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning