Detail předmětu

Mikroekonomie 1

FP-mik1PAk. rok: 2021/2022

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k mikroekonomických subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKAPA, Stanislav. Mikroekonomie I. Vyd. 3., přeprac. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, 136 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 978-80-214-5391-3. (CS)
MANKIW, Gregory N. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. ISBN 978-80-7169-891-1. (CS)
HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2., aktualiz. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, xvi, 592 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-862-0. (CS)
HOŘEJŠÍ, Bronislava, SOUKUPOVÁ, Jana, MACÁKOVÁ, Libuše a Jindřich SOUKUP . Mikroekonomie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2016, 574 s. ISBN 978-80-7261-218-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách

Způsob a kritéria hodnocení

ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 24 ze 40 možných bodů udělovaných na cvičeních. Body je možné získat ze 2 průběžných písemných prací (psané v 7. a 12. týdnu semestru). Maximální počet bodů z každé písemné práce je 20 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné absolvování je 12 bodů z každé písemné práce. Student má nárok na opravu jak první, tak druhé průběžné písemné práce. Opravný termín pro obě písemné práce bude ve 13. týdnu semestru. Upřesňující informace o čase a místu konání průběžných písemných prací budou uvedeny v aktualitách z předmětu a současně budou sděleny cvičícím (vše bude záležet na vývoji epidemiologické situace a studenti budou informování nejpozději týden před termínem písemné práce).

Zkouška je písemná a obsahuje pouze teoretické otázky (výjimku tvoří otázky s charakterem početní úlohy, nejedná se však o komplexní příklady, které jsou probírány na cvičeních) a všechny otázky ve zkušebních testech mají buď formu testových otázek, u kterých bude pouze jedna varianta správné odpovědi, nebo formu otázek pravda/nepravda. U testových otázek může student získat 2 body za správnou odpověď, bez odpovědi bude hodnocena otázka 0 body, za špatnou odpověď bude odečten 1 bod. U otázek pravda/nepravda může student získat 1 bod za správnou odpověď, žádná nebo chybná odpověď bude hodnocena 0 body. Ze zkoušky může student získat až 60 bodů, minimálně potřebuje 50 %, tedy 30 bodů, aby zkoušku úspěšně složil. Celková známka bude tvořena součtem bodů ze cvičení a ze zkoušky. Známka bude udělena na základě ECTS stupnice hodnocení.

Student má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Student, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy, nebo jeho omluva není přijata, je klasifikován stupněm „F”. Neodhlásil-li se student včas od zkoušky, může se z vážných, zejména zdravotních, důvodů omluvit zkoušejícímu i dodatečně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od určeného termínu pro konání zkoušky nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě. Nesouhlasí-li studující s hodnocením předmětu, pak má právo se proti tomuto výsledku odvolat a to do 24 hodin od doby, kdy bylo hodnocení vloženo do IS VUT.

V případě přechodu na online výuku budou podmínky zakončení předmětu specifikovány v aktualitách z předmětu.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Jestliže je studentovi schválen individuální studijní plán, je tento student povinen odevzdat písemně vypracované příklady předložené vyučujícím a napsat si průběžné písemné práce. Zadané příklady k vypracování musí student odevzdat alespoň 2 dny před domluveným termínem pro průběžnou písemnou práci.
Zkouška je písemná a pro její splnění jsou stanovena stejná pravidla jako pro standardní zakončení předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí.
1. Podstata ekonomické vědy a vývoj mikroekonomie - ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, pozitivní a normativní ekonomie; úloha ekonomických modelů, léčky v ekonomickém uvažování, historický vývoj mikroekonomie.
2. Tržní systém a racionální chování člověka - domácnost, firma, stát, trh, ekonomický koloběh, tržní systém a jeho pravidla, úloha cen, racionální chování člověka, náklady obětované příležitosti, utopené náklady.
3. Formování poptávky - teorie mezního užitku a teorie indiference, individuální poptávka, důchodový a substituční efekt, cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky.
4. Chování výrobce a formování nabídky - implicitní a explicitní náklady, celkové, fixní a variabilní náklady, průměrné náklady, mezní náklady, nákladové funkce, křivka nabídky, bod zvratu, bod ukončení činnosti firmy, dlouhodobá a krátkodobá rovnováha firmy, elasticita nabídky.
5. Dokonalá konkurence a tržní rovnováha - vymezení dokonale konkurenčního trhu, tržní rovnováha a její dosahování, teorém pavučiny, rovnovážná cena.
6. Nedokonalá konkurence a monopol.
7. Oligopol a monopolistická konkurence, monopson – oligopol, smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou, dlouhodobá a krátkodobá rovnováha monopolistické konkurence.
8. Trhy výrobních faktorů, trh práce – produkční funkce, zákon klesajících výnosů, poptávka firmy po výrobním faktoru, příjem z mezního produktu, mezní náklady na výrobní faktor, rovnováha firmy na trhu výrobních faktorů v podmínkách dokonalé konkurence, trh práce, nezaměstnanost.
9. Trh kapitálu a trh půdy - trh kapitálu, vztah mezi kapitálem a investicí, nabídka úvěrového kapitálu, poptávka na trhu peněžního kapitálu, nabídka peněžního kapitálu, krátkodobá a dlouhodobá rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka a poptávka po půdě a pozemková renta.
10. Mikroekonomická role státu a veřejného sektoru - mikroekonomická politika, nástroje k prosazení záměrů mikroekonomické politiky, vládní selhání, zásahy státu do cen.
11. Externality a veřejné statky – negativní a pozitivní externalita, řešení .externalit, Coaseho teorém, Piguova daň, Paretovo optimum, veřejný statek.
12. Behaviorální ekonomie – vymezení pojmu, vznik a vývoj, vztah ke klasické ekonomii, racionalita z pohledu behaviorální ekonomie.
13. Alternativní teorie firmy - Baumolův model firmy maximalizující obrat, Doylův model zón tolerance.

Cíl

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení pro ak. rok 2021/2022 není povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning