Detail předmětu

Mikroekonomie 2

FP-mik2PAk. rok: 2021/2022

Předmět se zaměřuje na rozšíření již poznaných mikroekonomických vztahů, pojmů, zákonitostí. Jejich aplikací je možno řešit běžné ekonomické problémy a vztahy mezi mikroekonomickými subjekty. Základním cílem předmětu je naučit studenty využívat hlubší teoretické zázemí pro aplikované ekonomické disciplíny a předměty na inženýrské úrovni studia ekonomie. první část se zaměřuje na nástroje a obecné principy, které jsou používány v mikroekonomii a ukazuje konstrukci jednoduchých i složitějších ekonomických modelů. Teorie spotřebitele se zabývá rozhodováním spotřebitele a formováním poptávky včetně analýzy vlivu rizika na volbu spotřebitele. Východiskem teorie firmy je vztah mezi vstupy a výstupem, který se následně promítá do analýzy nákladů. Stěžejním problémem v Rozhodování firmy je volba optimálního výstupu, která je ovlivněn tržní strukturou. Cílem analýzy trhu výrobních faktorů je vysvětlit formování optimálního množství vstupů používaných firmou k výrobě. V závěru předmětu jsou studenti seznámeni s překážkami efektivní alokace zdrojů trhem a nutností či zbytečností státních zásahů do struktury trhu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát na pokročilé úrovni systematický výklad mikroekonomických nástrojů, pomocí nichž lze analyzovat konkrétní případy tržního chování jedinců (resp.domácností) a firem. V rámci předmětu budu studenti též seznámeni s užitím nástrojů mikroekonomické analýzy k vyhodnocení účinků hospodářské politiky (zejména pak v její strukturální či mikroekonomické části) na jednání jedinců a firem.

Prerekvizity

Předpokládájí se znalosti z Ekonomie rozsahu bakalářského studia, konkrétně rovnováha firmy, rovnováha spotřebitele, rovnováha trhu výrobních faktorů.

Doporučená nebo povinná literatura

SCHILLER, Bradley R. Mikroekonomie dnes. Brno : Computer Press, 2004. 404 s. ISBN 80-251-0109-6. (EN)
LUŇÁČEK, J., BENEŠ, J.,Mikroekonomie, 2006 CERM Brno, ISBN 80-214-3293-4 (CS)
FRANK,R.H. Mikroekonomie a chování, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. 765s. ISBN 25-042-95 (CS)
JEHLE, G. A. RENY, P. J. Advanced microeconomic theory. 2. vyd. Boston: Addison Wesley, 2001. 543 s. The Addison-Wesley series in economics. ISBN 0-321-20453-0. (EN)
KOUTSOYIANNIS, A. Modern Microeconomics. 2. vyd. Basingstoke: Macmillan Press, 1979. 581 p. ISBN 0-333-25349-3. (EN)
BAYE, M. Managerial Economics and Business Strategy. New York: McGraw - Hill, 2006. 620 s. (EN)
KEŘKOVSKÝ, M. Ekonomie pro strategické řízení, vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, 184s. ISBN: 80-7179-885-1 (CS)
SOUKUPOVÁ, J. - HOŘEJŠÍ, B. - MACÁKOVÁ, L. - SOUKUP, J. Mikroekonomie. Management Press, 2. vydání, Praha 1999, 548s., ISBN 80-7261-005-8 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.


Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 50% bodů z testů psaných na cvičeních. Každý test je kombinací početních příkladů a teoretických otázek respektujících problematiku probíranou na cvičeních a přednášce. První test proběhne v 7. výukovém týdnu, druhý test v 13. výukovém týdnu. Náhrada jednotlivých testů je po omluvení možná po dohodě s cvičícím.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná. Ze zdravotních důvodů lze požádat o zkoušku ústní.
Písemná část zkoušky max. 100 bodů (5 příkladů, resp. teoretických otázek)


Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

V případě distanční výuky mohou být testy a zkoušení nahrazeny testy a zkouškou v e-learningu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní mikroekonomické nástroje a mechanismy, koncepty elasticit, využití mikroekonomie prakticky.
2. Chování spotřebitele.
3. Volba technologie firmou.
4. Náklady a příjmy firmy.
5. Optimum dokonale konkurenční firmy, rovnováha dokonale konkurenčního trhu.
6. Optimum firmy a rovnováha odvětví v podmínkách nedokonalé konkurence (monopol).
7. Cenové diskriminace, regulace monopolu.
8. Oligopolní tržní struktury
9. Monopolistická konkurence.
10. Alternativní teorie firmy.
11. Dokonale a nedokonale konkurenční trh výrobních faktorů.
12. Formování nabídky a poptávky na trhu práce.
13. Trh kapitálu, investiční rozhodování.

Cíl

Předmět podrobně analyzuje chování spotřebitele a firmy na trzích finální produkce a na trzích výrobních faktorů při použití náročnějšího analytického aparátu při rozlišení různých časových horizontů a s přihlédnutím k podmínkám nejistoty a rizika a k mikroekonomickým důsledkům působení státu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních se průběžně kontroluje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR magisterský navazující

  obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor MGR-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor MGR-UFRP-D , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
 • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning