Detail předmětu

Odborná praxe 2

FP-FopxlPAk. rok: 2021/2022

Odborná praxe 1 a 2 je vykonávána v celkovém rozsahu 120 hodin (60 + 60). Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Odbornou praxí získá student možnost ověřit studiem získané teoretické znalosti při řešení konkrétních zadání v podnicích. Po absolvování praxe dojde k propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Student získá praktické dovednosti, které mu umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomie, financí, účetnictví, právo a daně.


Doporučené volitelné složky programu

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2012. 
EVANGELU, J. E.; BOMMEL van F.; JUŘIČKA, O. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce zejména v mimoškolních institucích.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen za písemnou Zprávu z praxe v rozsahu cca 10-12 stran dle zadání (viz aktuality předmětu). Součástí této zprávy je i Potvrzení o vykonané praxi ze subjektu, ve kterém student praxi vykonal.

Studenti s ISP: stejné podmínky jako standardní výuka.

 

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti vykonávají Praxi 2 během letního semestru druhého roku studia. Předmět je nutné absolvovat nejpozději do konce desátého týdne výuky letního semestru druhého roku studia (tzv. zápočtový týden).

Cíl

Cílem odborné praxe je ověřit teoretické znalosti v konkrétních podmínkách podnikatelské sféry či legislativního okolí. Měla by vyjít z obecných metod jako je např. pozorování,srovnávání, analogie a na jejich základě zpracovat písemnou zprávu dle přiloženého zadání.
Zároveň je cílem odborné praxe studentů získání kontaktů a znalostí potřebných pro zpracování diplomové práce. 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Garant praxe může kontrolovat skutečné vykonávání praxe u příslušného subjektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

60 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor