Detail předmětu

Odborná praxe 1

FP-FopxzPAk. rok: 2021/2022

Odborná praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 120 hodin (60 + 60). Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Odbornou praxí získá student možnost ověřit studiem získané teoretické znalosti při řešení konkrétních zadání v podnicích. Po absolvování praxe dojde k propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Student získá praktické dovednosti, které mu umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

Prerekvizity

Praxe navazuje na všechny studované odborné předměty (zvláště z oblasti daní, účetnictví, práva a ekonomie).

Doporučená nebo povinná literatura

SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
EVANGELU, J. E.; BOMMEL, van F.; JUŘIČKA, O. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce zejména v mimoškolních institucích.

Způsob a kritéria hodnocení

Standardní výuka:
Zápočet za Odbornou praxi 1 je udělen za uzavření smlouvy o praxi a informaci, že student na praxi nastoupil. Smlouva musí být uzavřena nejpozději do 3.týdne semestru (tj. musí být podepsána všemi smluvními stranami a zaevidována garantem praxí).

ISP:
Zápočet za Odbornou praxi 1 je udělen za uzavření smlouvy o praxi a informaci, že student na praxi nastoupil. Smlouva musí být uzavřena nejpozději do 3.týdne semestru (tj. musí být podepsána všemi smluvními stranami a zaevidována garantem praxí).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem předmětu je ověřit znalosti získané studiem v praxi, ověřit dovednosti řešit problémy ve vybrané oblasti finančního řízení, navrhovat vhodná řešení a komunikovat je v rámci pracovnío týmu.

Praxe navazuje na všechny studované odborné předměty (zvláště z oblasti daní, účetnictví, práva a ekonomie).

Odborná praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 120 hodin (tj. Odborná praxe 1 a Odborná praxe 2). Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva. Po ukončení odborné praxe odevzdává student Závěrečnou zprávu z praxe, jejíž součástí je Potvrzení o vykonané praxi (potvrzuje subjekt, kde byla praxe vykonána).

Cíl

Cílem předmětu je ověřit znalosti získané studiem v praxi, ověřit dovednosti řešit problémy ve vybrané oblasti finančního řízení, navrhovat vhodná řešení a komunikovat je v rámci pracovnío týmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Garant praxe může kontrolovat skutečné vykonávání praxe u příslušného subjektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

60 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor