Detail předmětu

Laboratoř oboru II

FCH-MC_LAB2_PAk. rok: 2021/2022

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání temata diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Výsledky učení předmětu

Student získá potřebný přehled o zadaném tématu diplomové práce, osvojí si potřebné metody experimentu a vyhodnocení experimentálních výsledků.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 8 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Vedoucí diplomové práce po dohodě s konzultantem stanoví požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu (stupeň rozpracování experimentu, literární přehled a pod.).

Osnovy výuky

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání temata diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Důraz je kladen na:
Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle vybraného tématu diplomové práce.
Trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu.
Vedení laboratorního deníku.

Týden 1: Obecná pravidla řešení diplomové práce - teoretické i experimentální části

Týden 2 - 10: Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele

Týden 11 - 13: Zpracování teoretické části diplomové práce

Učební cíle

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zahrnuje písemnou a ústní prezentaci na zadané téma sloužící jako příprava na BP nebo DP. Může zahrnovat i praktickou část.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nezbytné pro úspěšné ukončení studia.

Základní literatura

M. Veselý, Pravidla pro zpracování vysokoškolských kvalifikačných prací na FCH VUT v Brně, 2014, https://www.fch.vut.cz (CS)
S.P. Turbek, T.M. Chock, K. Donahue, C.A. Havrilla, A.M. Oliverio, et al, The Bulletin of the Ecological Society of America 97(4) (2016) 417-426, https://doi.org/10.1002/bes2.1258 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný