Detail předmětu

Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístup

FSI-9BSZAk. rok: 2020/2021

Předmět bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístup má studenty seznámit se systémovým přístupem k zajištění bezpečnosti strojů a strojních zařízení. Zaměřuje se na postupy identifikace potenciálních nebezpečí, odhad rizika, posouzení rizik a návrh preventivních opatření pro snižování rizik na přijatelnou úroveň. Pozornost je věnována i nezbytné dokumentaci těchto postupů, které jsou nezbytné pro uvedení stroje na trh nebo do provozu.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí systematicky a metodicky přistupovat k řešení systémové
bezpečnosti strojů a zařízení v oblasti jejich stavby a provozu,
s využitím zákonů, metod, norem a nejnovějších vědecko-technických
poznatků.

Prerekvizity

Student by měl mít základní znalosti ze stavby a řízení výrobních strojů a robotů a vysokoškolské matematiky a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN EN ISO 12100. Bezpečnost strojních zařízení: Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. (CS)
MAREK, J. a kol.: Management rizik v konstrukci výrobních strojů; ISSN 1212-2572
BLECHA, P. Designing process of a new safe machine tool. In Design of Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. s. 74-99. ISBN: 978-80-260-8637- 6 (EN)
MAREK, Jiří a Petr BLECHA. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: MM Publishing, 2010. MM speciál. ISBN 978-80-254-7980-3. (CS)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků. Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4—17; zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 15 Svazek 006 S. 447 – 462; dostupné on-line na www.eurlex.eu (CS)
BLECHA, Petr. Bezpečnost provozovaných strojních zařízení. BOZPinfo: Oborový portál pro BOZP [online]. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009, 24.08.2009 [cit. 2018-10-31]. ISSN 1801-0334. Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/bezpecnost-provozovanych-strojnich-zarizeni (CS)
ČSN EN 61025. Analýza stromu poruchových stavů (FTA). Praha: Český normalizační institut, 2007. (CS)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (Text s významem pro EHP); Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24—86 Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1572630200872&uri=CELEX:32006L0042 (CS)
ČSN EN IEC 60812. Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA). Druhé vydání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019. (CS)
EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. Brusel: Úřad pro publikace, 2016 [cit. 2019-10-28]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu (CS)
EUR-Lex: Access to European Union law [online]. Brussels: Publications Office, 2016 [cit. 2019-10-28]. Available at: http://eur-lex.europa.eu (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek popřípadě konzultací, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování písemné závěrečné práce na téma bezpečnosti vybraného strojního zařízení a její ústní obhajoba.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem je seznámit studenty s moderními trendy v oblasti zajišťování bezpečnosti strojů a strojních zařízení v ČR a EU, včetně integrované bezpečnosti, funkční bezpečnosti, elektrické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility, BOZP apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné. Student je povinen průběžně konzultovat postup vypracování písemné závěrečné práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky harmonizačních právních předpisů EU.
2. Význam harmonizovaných norem pro bezpečnost strojních zařízení.
3. Systémový přístup k identifikaci nebezpečí u strojů a zařízení.
4. Analýza, posouzení a řízení rizik u strojů a zařízení.
5. Funkční bezpečnost strojů.
6. Elektrická bezpečnost strojů.
7. Elektromagnetická bezpečnost strojů.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
9. Vliv provozu a údržby na funkčnost a bezpečnost strojů a zařízení.
10. Ústní obhajoba písemné závěrečné práce.