Detail předmětu

Hlavňové zbraně

FSI-0HZAk. rok: 2020/2021

Student získá základní přehled o klasifikaci malorážových zbraní, střeliva, jejich konstrukci a funkci a jejich typických provedení. Dále se seznámí se základními typy zaměřovačů malorážových ručních zbraní a zásadami pro jejich bezpečné používání.

Výsledky učení předmětu

Předmět Hlavňové zbraně umožňuje studentům osvojit si základní poznatky o balistice, konstrukci, funkci a vlastnostech základních typů pistolí, revolverů a pušek, jejich střeliva a zaměřovačů.

Prerekvizity

Obecné strojírenské znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Jankových, R. Hlavňové zbraně a střelivo. Brno: VUT, FS 2012 (E-Skriptum). ISBN 978-80-260-2384-5. (CS)
Popelínský, L. a Tesař, F. Československé a české malorážové zbraně a jejich život. Brno : Lynx, 2010. 176 s. ISBN 978-80-86787-46-6 (CS)
Fišer, M. Konstrukce loveckých, sportovních a obranných zbraní. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-1021-8. (CS)
Dyckmans, G. Fundamentals of Ballistics (E-book). http://e-ballistics.com/ (EN)
Hýkel, J. a Malimánek, V. Náboje do ručních palných zbraní. 2. Vyd. Praha: Naše vojsko, 2003. 547 s. ISBN 80-206-0641-6 (CS)
Beer, S., Plíhal, B., Vítek, R. a Jedlička, L. Vnitřní balistika loveckých, sportovních a obranných zbraní. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006, ISBN 80-248-1022-0. (CS)
Juříček, L. a kol. Ranivá Balistika. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2017, ISBN 978-80-7418-274-7. (CS)
Kadaňka, V. Vnitřní balistika hlavňových zbraní. Praha: Naše vojsko, 1985, 28-123-85. (CS)
Jirsák, Č. a Kodym, P. Vnější balistika a teorie střelby. Praha: Naše vojsko, 984, 28-121-84. (CS)
Allsop, D. and all. Brassey's Essential Guide to Military Small Arms. London: BRASSE'S 1997. ISBN 1-85753-107-8. (CS)
Popelínský, L. Můj život mezi zbraněmi. Praha: Mlada fronta, 2016. 191 s. ISBN 978-80-204-3578-7 (CS)
Ženíšek, J. a Jenkut, M. Výrobní stroje a zařízení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1990. 276 s. ISBN 04-222-90 (CS)
MONTGOMERY, D. C. Introduction to Statistical Quality Control, Sixth Edition. Jefferson City: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN 978-0-470-16992-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě zápočtového testu (z probrané látky na přednáškách) a vypracované semestrální práce. Hodnotí se originalita, rozsah a úroveň splnění náležitostí závěrečné práce klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámení s balistikou, konstrukcí, funkcí a základními vlastnostmi malorážových zbraní a jejich střeliva. Student/studentka získá přehled o současné produkci základních typů krátkých a dlouhých palných zbraní v ČR a ve světě včetně jejich střeliva.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Cvičení jsou povinná a zápočet je udělen na základě zápočtového testu a vypracované semestrální práce. V případě omluvené absence na cvičení může student toto cvičení nahradit vypracováním referátu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy konstrukce hlavňových zbraní – obecná klasifikace hlavňových zbraní, malorážové zbraně
2. Hlavní části, konstrukční uzly a komponenty malorážových ručních zbraní, základní terminologie
3. Druhy malorážových zbraní a jejich použití
4. Výstřel z malorážové zbraně a jeho charakteristiky – základy vnitřní balistiky palné zbraně, náboj, jeho konstrukce a funkce, střely a výbušniny v náboji palné zbraně, základní pojmy vnitřní balistiky
5. Funkční cyklus malorážové zbraně – konstrukce a funkce pistole, funkční diagram a kinematicko-geometrický diagram samonabíjecí pistole
6. Hlavně malorážových zbraní – obecné požadavky na konstrukci hlavně, konstrukční uspořádání vývrtu
7. Závěry malorážových zbraní – závěry jednoranových a opakovacích zbraní, závěry samonabíjecích a automatických zbraní, závěrové uzly malorážových zbraní
8. Mechanismy a systémy malorážových zbraní – podávací systémy, mechanismy střelecké pohotovosti, vytahovače a vyhazovače, iniciační, spoušťová a pojistná ústrojí
9. Zamiřování zbraní – podstata zamíření zbraně, mechanické a optické zaměřovače, zaměřovače pro zhoršené světelné podmínky
10. Základy přechodové a vnější balistiky palných zbraní – úsťové rázové a akustické vlny, záblesk na ústí, tvorba dýmu na ústí, elektromagnetické záření, úsťová a počáteční rychlost střely, pohyb střely v atmosféře
11. Základy terminální balistiky – popis střepinového, průbojného, kumulativního a ranivého účinku střel, základní metody hodnocení přesnosti střelby
12. Střelné zbraně a střelivo v právním systému České republiky – kategorie zbraní a střeliva
13. Zbrojní průkaz a zbrojní licence – skupiny zbrojních průkazů, zkouška odborné způsobilosti

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení. Exkurze v komerční střelnici, ukázka zbraní a střelby
2. Školení z bezpečnosti práce, praktický nácvik bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, zadání semestrálních prací
3. Praktikum z malorážových zbraní
4. Praktikum z malorážových zbraní a střeliva
5. Praktikum z vnitřní balistiky
6. Praktikum z výroby zbraní, výroba hlavní
7. Praktikum z výroby zbraní, výroba závěrů
8. Praktikum z výroby zbraní, výroba součástí zbraní, montáž zbraní (témata 6-8 budou dle možností spojena v jeden den exkurze ve výrobním závodě)
9. Praktikum z výroby střeliva, výroba nábojnic
10. Praktikum z výroby střeliva, výroba střel
11. Praktikum z výroby střeliva, výroba nábojů (témata 9-11 budou dle možností spojena v jeden den exkurze ve výrobním závodě)
12. Praktikum střelba z pistole (komerční střelnice)
13. Zápočtový test, odevzdání semestrálních prací a udělení zápočtu

eLearning