Detail předmětu

Základy energetiky II

FSI-LZ2Ak. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na "Základy Energetiky I." a seznamuje s aplikací základních fyzikálních zákonů pro rotační tepelné stroje, především parní a plynové turbiny. Jsou probrány výpočtové postupy elementárního turbinového a kompresorového stupně tepelného motoru, konstrukce jednotlivých typů a provozní charakteristiky včetně zkoušení a provozu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti o inženýrském využívání fyzikálních zákonů pro konstrukci, projekci a výpočty velké skupiny rotačních tepelných strojů. Znalost prostředků k co nejlepšímu dosažení cílů, které vyplývají z uživatelské a ekonomické potřeby energetiky.

Prerekvizity

Znalost LZ1, fyziky a termomechaniky na úrovni 2.roč. TU

Doporučená nebo povinná literatura

FIEDLER, J. Parní turbíny: návrh a výpočet. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 66 s. ISBN 80-214-2777-9. (CS)
DIXON, S. L. a C. A. HALL. Fluid mechanics and thermodynamics of turbomachinery. Seventh edition. Boston: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-415954-9. (EN)
HORLOCK, J. H. Advanced gas turbine cycles. Boston: [Pergamon], 2003. ISBN 0-08-044273-0. (EN)
KADRNOŽKA, J. Lopatkové stroje. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 177 s. ISBN 80-720-4297-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Ativní účast ve cvičeních. Splnění úkolů k samostatnému vypracování zadání v oblasti výpočtů energetických zařízení.
Zkouška: Prověřuje se znalost využívaných fyzikálních zákonů a jejich aplikací v jednotlivých typech energetických zařízení. Zkouška je písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Ukázat studentům společné konstrukční znaky různých rotačních tepelných strojů, základní výpočtové postupy a děje, které probíhají v reálném energetickém stroji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápis účasti studenta na cvičeních do prezenční listiny, nahrazení zameškané výuky po individuální dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Tepelné motory - objemové a rotační
2.Rozdělení tepelných turbin
3-4.Charakteristické znaky rotačních tepelných strojů, příklady
5-6.Transformace energie v turbině -základní rovnice lopatkových strojů, elementární stupeň turbiny,
7.Vícestupňové a vícetělesové parní turbiny,poslední stupeň,
8.-12. Konstrukce základních částí turbin, konstrukční koncepce, požadavky
na materiály.
13.Montáž a provoz rotačních energetických strojů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.až 4. Propočet tepelného schématu elektrárny
5.Elementární stupeň -rychlostní trojúhelníky
6.až 8. Návrh a propočet stupně parní turbiny
9.až 10. Návrh a propočet výměníku tepla
11-12. Kondenzátor- výpočet metodou HEI
13.zápočet

eLearning