Detail předmětu

Počítačové modelování a rapid prototyping

FSI-HRAAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s moderními technologiemi a postupy používanými v procesu vývoje, konstrukce a výroby prototypu. V úvodu je vymezen pojem počítačová podpora konstruování a jeho zařazení do etap výrobního procesu. Je vysvětleno rozdělení systémů CAD do kategorií a objasněny možnosti využití jednotlivých kategorií s ohledem na způsob práce a modelovací nástroje, které obsahují, kladen je důraz na plošné modelování. Další část je věnována objasnění problematiky výroby prototypových součástí metodami rapid prototyping a aditive manufacturing s využitím metod reverzního inženýrství 3D skenování.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o možnostech systémů CAD a technologiích rychlé výroby prototypů v procesu vývoje, konstrukce a výroby prototypů a techikami 3D skenování.

Prerekvizity

Základní znalost konstruování strojních součástí a celků, zejména se zaměřením na technologii jejich výroby. Znalost ovládání PC a základy ovládání a práce v CAD systémech.

Doporučená nebo povinná literatura

TICKOO, Sham. CATIA: kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2012, 696 s. : il. ISBN 978-80-251-3527-3. (CS)
SALOMON, D. Computer Graphics and Geometric Modeling. Springer, 1999. 833 s. ISBN 0-387-98682-0
ŽÁRA, J.; BENEŠ; B.; FELKEL, P. Moderní počítačová grafika. Brno: Computer Press, 1998. 433 s. ISBN 80-7226-049-9
Pro/Engineer. Základy systému. Přerov: Rand Technologies, 1999
MURRAY, J.D; VANRYPER W. Ecyklopedie grafických formátů – druhé vydání. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1997. 917 s. ISBN 80-7226-033-2
SolidWorks. TeacherGuite. Concord: Solid Works Corporation, 2001
TurboCAD Verze 8 – Kompletní uživatelský manuál. IMSI, 2001
MCMAHON, CH., BROWNE, J. CAD/CAM – principles, practice and manufacturing management. 2.vyd. Harlow: Pearson Edication Limited. 1998. 643s. ISBN 0-2001-17819-2
MCNEEL, R. Rhinoceros – NURBS Modeling for Windows. Robert McNeel&Associates, 1999 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen udělením klasifikovaného zápočtu. Student musí umět obhájit vhodnost výběru a postupu řešení, věcnou správnost výpočtové a dokumentační části zprávy. Hodnocena je i úroveň grafického a formálního zpracování.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět teoreticky seznámí studenty s principy počítačové podpory konstruování, s technologiemi rychlé výroby prototypů a reversním inženýsrtvím -3D skenováním

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-VAS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Počítačová podpora konstruování – zařazení systémů CAD do etap výrobního procesu
Pracoviště pro počítačovou podporu konstruování
Rozdělení systémů CAD do kategorií
Modelovací nástroje v systémech CAD
Vizualizace v systémech CAD
Drátový a objemový modelář
Plošný modelář
Tvorba výkresové dokumentace v systémech CAD
Reverzní inženýrství
Rychlá výroba prototypů
Komunikace mezi systémy CAD
Internet a systémy CAD
Výpočtové moduly v systémech CAD

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Dotykové 3D skenování
3D Skenování malých objektů - strategie, praxe
3D Skenování velký objektů - strategie, praxe
Úprava skenovaných dat - opravy sítí
Základní vyhodnocení rozměrů a parametrů skenovaných dat
Rapid Inspection - geometrické a automatizované vyhodnocení
Pokročilé plošné nodelování
Rekonstrukce ploch - základní tvary a práce
Rekonstrukce ploch - volné plochy, pokročilé strategie práce
Metody rapid prototyping - software příprava dat
Metody rapid prototyping - praktické ukázku zařízení
Metody soft tooling
Topologická optimalizace dat, vnitřní struktury pro metody rapid prototyping

eLearning