Detail předmětu

Konstruování a CAD

FSI-CKCAk. rok: 2020/2021

Kurz seznamuje studenty s konstrukčními možnostmi v systémech CAD. Studenti získají praktické zkušenosti při 2D kreslení a 3D modelování v CAD systémech a seznámí se s metodikou konstruování při návrhu konstrukční jednotky. Studenti zpracovávají po etapách ucelený konstrukční úkol s možností plného využití CAD programů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o systémech CAD a prakticky zvládnou používat programy AutoCAD a Inventor v konstrukčním procesu. Seznámí se s tvorbou součástí a sestav, adaptivitou, parametrizací, objemovým i plošným modelováním a tvorbou výkresové dokumentace. Získané znalosti prakticky aplikují v rámci individuálně zadaného konstrukčního úkolu s možností uplatnění vlastního originálního přístupu k řešení problému.

Prerekvizity

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek.

Doporučená nebo povinná literatura

SVOBODA, Pavel a BRANDEJS, Jan. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019, 236 s. ISBN 978-80- 7623-010-1. (CS)
Normy ISO, EN, ČSN (CS)
FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4. (CS)
FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. AutoCAD 2014: učebnice. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4154-0. (CS)
SPIELMANN, Michal a Jiří ŠPAČEK. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2017 a 2018. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4887-7. (CS)
MUNFORD, Paul. Mastering autodesk inventor 2016 and autodesk inventor lt 2016. 1. Indianapolis, IN: John Wiley, 2015. ISBN 978-111-9059-806. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí odevzdat a po ohodnocení opravit zadané grafické práce, za které může získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je syntéza dílčích vědomostí získaných v předchozích konstrukčních předmětech a praktická aplikace grafických systémů CAD v rámci návrhu konstrukční jednotky. Studenti zpracovávají po etapách ucelený konstrukční úkol s možností plného využití CAD programů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-SSZ , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné rozdělení CAD systémů (rapid prototyping, stereolitografie, atd.). Základy metodiky konstruování a algoritmus řešení konstrukčního úkolu.
2. Autocad - přehled příkazů a zadání konstrukčního úkolu (rozdělení na etapy, termíny, sběr informací, předběžný výpočet).
3. Autocad - přehled a doplnění příkazů, práce na 1. etapě (kontrolní výpočty, návrhový výkres a hodnocení).
4. Inventor - nastavení a náčrt, šablona, tvorba náčrtu, kótování, parametrizace a úpravy, 2D vazby, promítnutí geometrie a vysunutí. Práce na 1. etapě (kontrolní výpočty, návrhový výkres, hodnocení).
5. Inventor - tvorba 3D geometrie, modifikace a 2D tažení po trajektorii, skořepina a díra, šablonování. Práce na 1. etapě (kontrolní výpočty, návrhový výkres, hodnocení).
6. Inventor - tvorba sestav, svary, adaptivita. Práce na 2. etapě (výkresy součástí, hodnocení).
7. Inventor - plechové díly I (styly, plocha, profilový ohyb, vyříznutí). Práce na 2. etapě (výkresy součástí, hodnocení).
8. Plechové díly II (obruba, lem, ohnutí, vystřižení rohu, zkosení rohu, rozvin, díra). Práce na 2. etapě (výkresy součástí, hodnocení).
9. Inventor - výkresová dokumentace (základní pohled, řez, částečný řez). Práce na 3. a 4. etapě (výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva, hodnocení).
10. Inventor - kótování a seznam položek. Práce na 3. a 4. etapě (výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva, hodnocení).
11. Inventor - práce na modelu. Práce na 3. a 4. etapě (výkres sestavení, seznam položek).
12. Inventor - práce na modelu. Práce na 3. a 4. etapě. (seznam položek, technická zpráva, hodnocení).
13. Inventor - dokončení modelu (odevzdání, kontrola oprav a úplnosti konstrukčního úkolu, klasifikovaný zápočet).

eLearning