Detail předmětu

Prostorová akustika

FAST-NHB051Ak. rok: 2020/2021

Teorie akustiky uzavřeného prostoru. Pole přímých a odražených zvukových vln. Kritéria akustické kvality uzavřeného prostoru. Charakteristiky hluku v prostorové akustice, charakteristika hluku a vibrací. Základní výpočty při snižování hluku, možnosti snižování hluku. Měřící přístroje pro měření hluku, měřící metody v prostorové akustice.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student získá kompletní podrobné znalosti ze všech oblastí akustiky. Zvládne řešení problematiky hluku v pracovním prostředí, zpracování hlukových studií a snižování hluku v komunálním prostředí.Získá znalosti projektování v oboru prostorové akustiky včetně volby vhodných pohltivých materiálů.

Prerekvizity

Základy stavební akustiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zvukové pole uzavřených prostor, pole přímých a odražených zvukových vln. Rovnoměrné rozložení hladin akustického tlaku v prostoru. Kriteriální požadavky na uzavřené prostory – srozumitelnost řeči, optimální doba dozvuku, difuzita zvukového pole, prostorová akustika – vlnová, geometrická a statistická teorie. Návrh optimálních rozměrů a tvarů prostorů na základě vlnové a geometrické teorie.
2. Materiály a prvky používané v prostorové akustice. Hodnocení doby dozvuku z hlediska zabezpečení jakosti mluveného slova, včetně návrhu úprav, řešení detailů.
3. Metodika měření v oblasti prostorové akustiky,
4. Modelování uzavřeného prostoru v programu ODEON.
5. Zvukoizolační vlastnosti konstrukcí – princip šíření zvuku v konstrukci, kriteriální požadavky na zvukoizolační vlastnosti konstrukcí, metodika měření zvukoizolačních vlastností konstrukcí a prvků.
6. Metodika navrhování a hodnocení konstrukcí z hlediska neprůzvučnosti. Konstrukce jednoduché, násobné, vnitřní a vnější obálkové, materiály a prvky pro zajištění kriteriálních požadavků v oblasti neprůzvučnosti svislých a vodorovných konstrukcí, řešení detailů.
7. Volné (venkovní) zvukové pole, zdroje hluku ve venkovním prostoru, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
8. Metodika hodnocení hluku od dopravy, metodika modelového výpočtu, metodika měření.
9. Metodika hodnocení hluku stacionárních zdrojů, výpočtový model.
10. Protihluková opatření, urbanistická, dispoziční, konstrukční, řešení detailů.

Cíl

Vytvořit kompletní podrobný průřez všemi oblastmi akustiky. Řešení problematiky hluku v pracovním prostředí, zpracování hlukových studií a snižování hluku v komunálním prostředí.
Projektování v oboru prostorové akustiky, volba vhodných pohltivých materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor