Detail předmětu

Pozemní stavitelství a urbanizmus

FAST-BHA019Ak. rok: 2020/2021

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství a seznámení s hlavními nosnými konstrukcemi a nosnými systémy staveb s vazbou na urbanismus a územní plánování. Studenti se seznámí se základními znalostmi účelové, funkční a konstrukční struktury staveb a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení. Výstupem tohoto kurzu je vypracování studie stavby v konkrétních podmínkách daného území.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

PD konstrukční studie návrhu stavby včetně situace pro vytýčení stavby

Prerekvizity

kartografie, zeměměřičství, základy počítačové grafiky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie.
2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma.
3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla.Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů.
4. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce.
5. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby.
6. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce.
7. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem.Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy.
8. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy.
9. Ploché střechy a komíny.

Cíl

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor