Detail předmětu

Betonové konstrukce 2

FAST-BLA003Ak. rok: 2020/2021

Monolitické železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené lokálně.
Montované konstrukce - haly, skelety, objekty z plošných a prostorových dílců, typy dílců, skladba a detaily spojení. Výpočty montovaných konstrukcí a dílců, spojovacích prvků, úchytů a závěsných ok. Prostorová tuhost. Speciální dílce a konstrukce. Navrhování a použití spřažených konstrukcí u objektů pozemních staveb.
Vybrané konstrukce inženýrských staveb - zásobníky a nádrže. Principy navrhování prvků z předpjatého betonu.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Osvojení znalostí o specifickém působení a navrhování montovaných betonových konstrukcí.
• Schopnost porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí.
• Znalost o základních principech navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků, navrhování prutových a plošných betonových konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–2. Lokálně podepřené monolitické železobetonové desky – uspořádání, statické působení, zjednodušený výpočet, dimenzování na ohyb. Protlačení desky, různé typy hlavic. Mezní stavy použitelnosti. Vyztužování.
3.–4. Halové systémy, rozdělení, konstrukční uspořádání, zatížení. Prvky montovaných hal, jejich styky a použití. Prostorová tuhost. Vazníkové a bezvazníkové haly - výpočet. Navrhování a vyztužování prvků a jejich styků.
5.–6. Montované patrové skelety, konstrukční řešení, prvky a jejich styky. Základní principy výpočtu. Vliv tuhosti styků na chování skeletů. Únosnost styků. Působení stropních tabulí. Stabilita a tuhost s a bez ztužujících prvků.
7. Panelové soustavy, konstrukční řešení, výpočtová schémata. Dimenzování jednotlivých dílců a jejich styků.
8. Zajištění tuhosti panelových objektů. Výpočet ztužujících prvků. Prostorové soustavy.
9. Speciální dílce a konstrukce. Konstrukční řešení a zásady navrhování základů montovaných objektů.
10. Spřažené konstrukce. Dílce ve stádiu výroby, dopravy a montáže. Úchyty a závěsná oka. Montážní stádia.
11.–12. Navrhování zásobníků (bunkry a sila) a nádrží – zatížení, výpočet, dimenzování a vyztužování.
13. Navrhování prvků z předpjatého betonu – podstata, materiály, předpětí a jeho změny, principy návrhu.

Cíl

Osvojení znalostí o specifickém působení a navrhování montovaných betonových konstrukcí.
Porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí.
Základní principy navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor