Detail předmětu

Právo

FAST-NZA017Ak. rok: 2020/2021

Správní právo procesní, správní řízení, správní orgány, účastníci řízení a jejich zástupci, doručování písemností, počítání času a určování lhůt, správní rozhodnutí.
Stavební právo z hlediska veřejnoprávního i soukromoprávního, přehled veřejného stavebního práva, úvod do stavebního práva soukromého, typy smluv používané ve stavebnictví, problematika věcných práv a věcných práv k cizím věcem, katastr nemovitostí.
Ochrana přírody a krajiny, ochrana vod.
Prováděcí předpisy k zákonům.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

Základní znalosti legislativy a stavebněprávních předpisů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva.
2. Občanské právo, Občanský zákoník.
3. Občanské právo, Občanský zákoník.
4. Věcná práva – držba, vlastnictví, spoluvlastnictví.
5. Věcná práva – právo stavby, věcná břemena.
6. Správní řád – základní principy.
7. Správní řízení.
8. Správní právo – opravné prostředky.
8. Environmetální právo obecně.
9. Zákon o ochraně přírody a krajiny.
10. Zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor