Detail předmětu

Geodézie II

FAST-GE03Ak. rok: 2020/2021

Geodetická polohová a výšková bodová pole. Souřadnicové a výškové systémy používané v ČR a jejich vývoj. Budování polohových a výškových bodových polí, základní metody, měřické kontroly, výpočty a odhady přesnosti. Nivelace a trigonometrické určení výšky. Metody podrobného polohopisného a výškopisného měření - polární a ortogonální metoda, plošná nivelace a tachymetrie. Výpočet ploch, kubatur, měření profilů.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studentovi bude umožněno zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích s akcentem na měření převýšení a zpracování měřických dat.

Prerekvizity

Základy matematiky, geometrie a fyziky. Principy základních geodetických měření a výpočtů.

Doporučená nebo povinná literatura

James M. Anderson, Edward M. Mikhail: Surveying, Theory and Practice. WCB McGraw - Hill, 1998. (EN)
Nevosád, Z., Vitásek, J.: Geodézie III. VUTIUM Brno, 2000. (CS)
Nevosád, Z., Vitásek, J., Bureš, J.: Geodézie IV. Akad. nakladatelství CERM, 2002. (CS)
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických. sieťach. ALFA Bratislava, 1990. (SK)
Nevosád, Z.: Geodezie VII. VA Brno, 1993. (CS)
Ratiborský, J.: Geodezie. ČVUT Praha, 1998. (CS)
Vitásek, J., Nevosád, Z., Soukup: Geodezie II. VUTIUM Brno, 1999. (CS)
Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.: Elementary surveying an introduction to geomatics. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2002. (EN)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II. CERM Brno, s. r. o., 2004. (CS)
Heribert Kahmen: Angewandte Geodasie Vermessungs-kunde. Walter de Gruyter, Berlin, 2006. (DE)
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování. CERM Brno, s. r. o. 2. vydání, 2006. (CS)
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
2. Nivelace.
3. Plošná nivelace, základní metody zaměření a vyjádření terénu.
4. Plochy a kubatury, měření profilů.
5. Trigonometrické měření výšek.
6. Tachymetrie 1.
7. Tachymetrie 2.
8. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
9. Jednoduché sítě.
10. Komerční software pro geodetické výpočty.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cíl

Zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích a sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor