Detail předmětu

Strategický marketing a rozvoj podnikání

FP-SsmrKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na rozvoj strategického manažerského a marketingového myšlení a schopností a dovedností studentů v řízení rozvoje podnikání, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých
oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií.
Výuka v rámci cvičení proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.

1: Úvod, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu. Tvorba týmů. Řešení problémů v týmu
2-3: Marketingový průzkum – význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování. Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich převedení do forrmulace strategických cílů firem.
4-6: Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu. Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační strategie
7-8: Finanční aspekty marketingových rozhodnutí – promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy
9-10: Business plan – příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro rozvoj podnikatelských aktivit podniku.
11-12: Realizace firemní strategie a její kontrola
13: Závěrečná prezentace výsledků firem, shrnutí

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy studia jsou následující:
- procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
- procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
- získávání schopností identifikace, plánování a realizace projektů rozvoje podnikání
- seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu
- seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu.
- ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky.
- rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností

Prerekvizity

Strategický management

Doporučená nebo povinná literatura

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing-Strategie a trendy. Grada Publishing as, 2008.
ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4
SCHOLES, Kevan; JOHNSON, Gerry; WHITTINGTON, Richard. Exploring corporate strategy. Financial Times Prentice Hall, 2002.
MULLINS, John W., et al. Marketing management: A strategic decision-making approach. New York: McGraw-Hill, 2013.
KOTLER, Philip, et al. Marketing management 14/e. Pearson, 2014.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na standardní přednášky zaměřené na prezentaci a aktivní diskusi konceptů využívaných ve strategickém marketingu a návazností do dalších disciplín strategického řízení firmy.
Cvičení jsou organizována s využitím vysokého podílu e-learningu s pravidelnými konzultačními setkáními v průběhu semestru.
Studenti ve cvičeních projdou strategickou simulační hrou marketplace live.
Týmové úsilí
Budete spolupracovat se třemi nebo čtyřmi dalšími studenty, aby se vytvořila podnikatelská firma, která bude soutěžit v „hře o podnikové strategii. Na konci se naučíte rozvíjet a zdokonalovat své strategie a taktiky.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení kursu je založeno na dvou základních prvcích:
hodnocení týmové práce (70 b) je primárně postaveno na hodnocení týmu v rámci strategické simulační hry – podle hodnoty BSC (40 b), sestaveného business plánu a jeho prezentaci (20 b) a individuálních kritérií – kontrolní test v e-learningu (10 b).

Hodnocení ústní zkoušky (30 bodů):
Krátká odborná debata na vybrané téma strategického marketingu včetně praktických aplikací

Studenti s ISP mohou část hodnocení za týmovou práci nahradit zpracováním individuálního projektu ve formě strategického marketingového byznys plánu ve struktuře doporučené pro týmové projekty v simulační hře.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu. Úvod do problematiky strategického řízení, strategického marketingu.
2.Tvorba týmů, řešení problémy v týmu, týmové role, synergie v týmové práci.
3. Marketingový průzkum - význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování.
4. Metodika přípravy a realizace marketingového průzkumu.
5. Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich využití při formulaci strategických cílů firem a způsobů jejich dosažení.
6. Návrh firemní strategie a z toho vyplývající marketingové strategie a způsobů její realizace.
7. Tvorba a realizace marketingové strategie - využití koncepce 4P / 4C
8. Vazba mezi marketingovými rozhodnutími a vybranými oblastmi řízení podniku (řízení výroby, řízení obchodních činností, řízení prodeje, řízení lidských zdrojů,
řízení kvality, řízení lidských zdrojů, řízení marketingové komunikace, řízení financí)
9. Finanční aspekty marketingových (a navazujících) rozhodnutí. Promítnutí / dopad firemních rozhodnutí do výsledků firmy.
10. Business plan - podstata, příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro rozhodování v taktickém a strategickém časovém horizontu (např. rozhodování o
investicích do technického rozvoje)
11. Realizace firemní strategie a analýza výkonu firmy pomocí vyváženého systému ukazatelů výkonnosti firmy - BSC.
12. Závěrečná prezentace výsledků firmy
13. Zpětná vazba, hodnocení předmětu.

Cíl

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning