Detail předmětu

Technologie obrábění

FP-BtoKAk. rok: 2020/2021

Teoretické základy obrábění. Fyzikální podstata procesu řezání. Řezná síla, teplo a teplota řezání. Nástrojové materiály. Produktivita a hospodárnost obrábění. Základní rozdělení obráběcích strojů. Metody a metodika obrábění - soustružení, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení a protahování, broušení a dokončovací metody obrábění. Výroba ozubení.
Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu - tvrdá automatizace, pružná automatizace - CNC obráběcí stroje, řídicí systémy. Speciální metody obrábění - elektroerozivní, ultrazvukové, laserové, plazmové.
Základy montážního procesu - úplná vyměnitelnost, neúplná vyměnitelnost, selektivní montáž. Rozměrové řetězce montážních celků.
Cíle a úkoly kursu:
Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska interakce stroj-obrobek-nástroj.
Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných souvislostí.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu získá přehled o fyzikální podstatě a průvodních jevech
obráběcího procesu. Zvládne technologické přístupy pro základní metody a
způsoby obrábění. Má přehled o používaných způsobech montáže strojíren-
ských výrobků.

Prerekvizity

Znalost matematiky, fyziky a materiálového inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. 2. vyd. CERM, s.r.o., 1996, Brno, 270 s., ISBN 80-214-1996-2.
AB SANDVIK COROMANT - SANDVIK CZ s.r.o. Příručka obrábění - Kniha pro praktiky. (Přel. z: Modern Metal Sutting - A Practical Handbook. Překlad M. Kudela.), 1. vyd., Praha, Scientia, s.r.o.,1997. 857s., ed. J. Machač, J. Řasa, ISBN 91-97 22 99-4-6.
WALKER, J.R. Machining Fundamentals. The Goodheart-Wilcox Company, Inc., 7th ed., 2004, pp. 640, ISBN 1-59070-249-2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se práce posluchače ve cvičení a znalosti prokázané při zkoušce.
Cvičení se v závislosti na řešeném tématu provádí v technologické labora-
toři a seminární formou na učebně.
Zkouška má svou písemnou a ústní část.
Při písemné části se prokazuje samostatný a odborně fundovaný přístup při
řešení konkrétního problému. Při ústní části zkoušky je vedena diskuze na
náhodně zvolené téma, která má prokázat širší obecné znalosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
1.,2. Výrobní praxe (2 týdny).
3. Základní terminologie obrábění. Teoretické základy obrábění
4. Fyzikální základy procesu řezání – tvorba třísky, tvorba povrchů
5. Nástrojové materiály – oceli, slinuté karbidy, keramika, diamant, atd.
6. Silová analýza, teplo, zbytková napjatost a další průvodní jevy řezného procesu
7. Základy soustružení – vnější a vnitřní plochy
8. Základy frézování – frézování rovinné, do rohu, drážkovací, kopírovací, speciální
9. Vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování
10. Dokončovací metody obrábění, vybrané nekonvenční metody obrábění
Obráběcí stroje sériovou a hromadnou výrobu, CNC obrábění
11. Ekonomika obrábění, produktivita a hospodárnost obrábění.
12. Vybrané metody výroby ozubených kol. Rapid prototyping. Speciální metody obrábění – HSM/HSC
13. Teoretické základy řízení technologického a montážního procesu, TPV

Cíl

Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska fyzikální a chemické interakce systému stroj-obrobek-nástroj.
Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných
souvislostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence ve všech cvičeních. Hospitace jinými učiteli (nepravidelná). Nahrazeni v jiných cvičeních, nebo samostatná práce na zpracovávané téma

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor