Detail předmětu

Rating a oceňování podniku

FP-FropPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na následující oblasti:
• Rating a jeho právní úprava, trendy ve vývoji
• Metody určování hodnoty podniku
• Strategická analýza podniku pro účely stanovení hodnoty podniku
• Identifikace generátorů hodnoty
• Praktická aplikace výnosových metod oceňování podniků

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti umí popsat právní úpravu ratingu, přístupy k určování hodnoty podniku, jako i aktuální problémy související s využívání ratingu. Znají předpoklady použití metod vedoucích k určení hodnoty podniku, jako i jejich omezení.
Dovednosti: Na základě strategické analýzy, včetně finanční analýzy, studenti dovedou kvantifikovat generátory hodnoty a stanovit předběžné ocenění podniku. Dovedou doporučit vhodnou metodu ke stanovení hodnoty podniku a zjednodušeným způsobem stanovit hodnotu podniku. Dokážou diskutovat předpoklady platnosti stanoveného ocenění.
Způsobilosti: Studenti jsou způsobilí aplikovat metody vedoucí k určení hodnoty podniku, určit hodnotu podniku, jakož i identifikovat faktory, které zvyšují hodnotu podniku, případně ji ohrožují. Jsou schopni modelovat dopady strategických rozhodnutí do hodnoty podniku.

Prerekvizity

Ke studiu předmětu je nutná znalost metod finančního plánování, modelů stanovení nákladů kapitálu, metod analýzy časových řad a jejich využití k prognózám budoucích tržeb. Předpokladem je znalost práce s MS Excel na vyšší úrovni a schopnost vyhledávání relevantních dat.

Doporučená nebo povinná literatura

DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance. 2 Ed. Hoboken: John Wiley & Sons. 2006. ISBN 0-471-75121-9 (EN)
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku:proces ocenění,základní metody a postupy.2011, 494 s.. Praha: Ekopress, ISBN 978-8086929-67-5. (CS)
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress, 2011. 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4 (CS)
DAMODARAN, A. Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset. 2 Ed. New York: John Wiley & Sons. 2002. ISBN 0471414883 (EN)
McKINSEY & COMPANY, KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D. (2005) Measuring and Managing th Value of Companies. 4th Editon (University Edition). New Jersey: Wiley. 742 p. ISBN 978-0-471-70221-4. (EN)
JUREČKA, J. Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetku. 2. přepr. vyd. Praha: VŠE a IOM, 2007. ISBN 978-80-245-1303-4 (CS)
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku:proces ocenění,základní metody a postupy.2011, 494 s.. Praha: Ekopress, ISBN 978-8086929-67-5. (CS)
MAŘÍKOVÁ, P. a MAŘÍK, M. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 1. vyd. Praha: VŠE a IOM, 2007. ISBN 978-80-245-1242-6 (CS)
MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. přepr. a rozš. vyd., Praha: Ekopress. 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. (CS)
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress, 2011. 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4 (CS)
MAŘÍKOVÁ, P. a MAŘÍK, M. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 1. vyd. Praha: VŠE a IOM, 2007. ISBN 978-80-245-1242-6 (CS)
ŠANTRŮČEK, J. Pohledávky, jejich cese a hodnota. 2. aktualizované vyd. Praha: Oeconomia, 2005. ISBN 80-245-0873-7 (CS)
MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. přepr. a rozš. vyd., Praha: Ekopress. 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. (CS)
JUREČKA, J. Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetku. 2. přepr. vyd. Praha: VŠE a IOM, 2007. ISBN 978-80-245-1303-4 (CS)
ŠANTRŮČEK, J. Pohledávky, jejich cese a hodnota. 2. aktualizované vyd. Praha: Oeconomia, 2005. ISBN 80-245-0873-7 (CS)
VINŠ, P. a LIŠKA, V. Rating. Praha: C.H.Beck, 2005. ISBN 80-7179-807-X. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceny na základě zpracování samostatné práce zaměřené na ocenění podniku a včetně ověření teoretických znalostí (budou položeny min. dvě otázky).
Ve výsledném hodnocení předmětu má hodnocení úrovně zpracované práce 50% podíl, přičemž je přijatelná práce, která splňuje zadání minimálně na 50 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Investiční a obchodní rating. Modely hodnocení bonity podniku.
2. Metodický postup určování ratingu. Ratingové společnosti, právní postavení, odpovědnost..
3. Hodnota podniku, hladiny hodnoty podniku, důvody určování hodnoty podniku.
4. Metody určování hodnoty podniku.
5. Strategická analýza pro účely určování hodnoty podniku.
6. Metoda diskontovaného cash flow. Finanční plán pro účely určování hodnoty podniku metodou DCF.
7. Diskontní sazba pro účely určování hodnoty podniku metodou DCF (bezriziková výnosová míra, náklady vlastního kapitálu, náklady dluhu).
8. Model EVA. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů.
9. Určování hodnoty specifických podniků (amortizační hodnota, zohledňování business cyklů, apod.)
10. Zopakování, rezerva.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je prezentovat studentům přístupy k tvorbě bankrotních modelů (scoringových modelů), význam ratingu a jeho právní úpravu, postup tvorby investičního ratingu. Seznámit studenty s aktuálními přístupy k určování hodnoty podniku a s postupem určování hodnoty podniku. Dále je předmět zaměřen na strategickou analýzu podniku, zejména z hlediska vyhledávání nositelů (generátorů) hodnoty, na metody tvorby finančního plánu a tvorbu modelu na PC, a na aplikaci metod určování hodnoty podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-D , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning