Detail předmětu

Odborná praxe 1

FP-KopxzPAk. rok: 2020/2021

Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů oboru v praxi formou stáží v průmyslových i správních organizacích. Získané dovednosti a informace jsou základem pro zpracování bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomie, účetnictví, právo a daně.

Doporučená nebo povinná literatura

SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. ISBN 978-80-7357-738-4.
EVANGELU, J. E.;BOMMEL van F.; JUŘIČKA, O. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce zejména v mimoškolních institucích,

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet za písemnou práci v rozsahu cca 10 stran.Prezentaci zpracování a obhajoby připomínek či dotazů učitele.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Praxe probíhá individuálně na základě smluv uzavřených s příslušným podnikem/organizací. Student řeší úkoly dle pokynů garanta předmětu, a to:
1. U vybraného podniku/organizace popište její organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce.
2. Popište cenovou tvorbu podniku/organizace, včetně rozboru metodiky tvorby ceny.
3. Zhodnoťte postup tvorby cen v podniku/organizaci (nástroje, data, přesnost, aplikovatelnost apod.).
4.Vyhodnoťte silné s slabé stránky podniku/organizace vzhledem k předmětu podnikání.
5. Zvažte možnosti a příležitosti podniku/organizace vzhledem k předmětu podnikání.
6. Jak funguje financování podniku/organizace? Uveďte hlavní zdroje.
7. S jakými problémy se podnik/organizace nejčastěji potýká při běžném provozu?
8. Podrobně popište Vaši každodenní pracovní činnost v podniku/organizaci.
9. Upřesněte cíl řešení bakalářské práce.
10. Uveďte přínosy praxe pro bakalářskou práci.
11. Napište seznam min.deseti informačních zdrojů k tématu bakalářské práce.
12. Vypracování dílčí zprávy.

Cíl

Ověřit teoretické znalosti v konkrétních podmínkách podnikatelské sféry či legislativního okolí. Měla by vyjít z obecných metod jako je např. pozorování,srovnávání, analogie a na jejich základě zpracovat písemnou zprávu dle přiloženého zadání .

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student dostává zadání, ve kterém je uvedena organizace, zodpovědný pracovník v organizaci a spojení na tohoto pracovníka. Učitelé mohou zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka.
Student může na základě odsouhlasení s učitelem upřesnit jiný termín Praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

110 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor