Detail předmětu

Mezinárodní obchod

FP-OmoPAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje znalosti související s klíčovými oblastmi mezinárodního obchodování. Uvádí charakteristiky mezinárodního prostředí a význam mezinárodního obchodu, vymezuje teoretické přístupy a trendy, kategorie, hlavní subjekty. Seznamuje s mezinárodní ekonomickou organizací a dopadem integrace na mezinárodní obchod a konkurenceschopnost.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí terminologii mezinárodního obchodu a postupy při řízení a financování obchodních případů a operací podnikatelských subjektů na mezinárodních trzích a možnosti financování mezinárodního obchod. Budou znát postupy při výběru teritorií, analýzach trhů, partnerů a přípravě a provedení obchodních jednání.

Prerekvizity

Základní ekonomické kategorie, informační gramotnost, základy organizace podniků, metody finanční analýzy, bankovní operace a pojišťovací operace.

Doporučená nebo povinná literatura

CIHELKOVÁ, E. Světová ekonomika: obecné trendy rozvoje = World economy: general trends in its development. Praha: C.H. Beck, 2009. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-155-0.
MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. 3 vyd. Praha: Grada Publisching, 2003. 230 s. ISBN 80-247-0686-5.
POLLARD, D. a I. SIMBEROVA. The internationalization of SMEs in the Czech Republic: Strategic and knowledge development issues. Internationalization of firms from economies in transition: the effects of a politico-economic paradigm shift. Northampton, MA: Edward Elgar, 2014, s. 90-108. New horizons in international business. ISBN 978-1-78347-469-1.
CZINKOTA, M., R., RONKAINEN, I., A., MOFFERT, M., H. International Business . 7. vyd. South-Western: THOMSON, 2005. 782 s. ISBN 0-324-20610-0.
WILD, J. J., K. L. WILD a C. Y. HAN. International business: The challenges of globalization. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0131747432.
WRIGHT, M., D. SIEGEL, K. KEASEY and I. FILATOTCHEV. The Oxford Handbook of Corporate Governance. UK: Oxford University Press. 2013. ISBN 978-0-19-964200-7745. (CS)
ŠTĚRBOVÁ, L. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4694-4. (CS)
RUGMAN, A. M. a S. COLLINSON. International business. 6. ed. Harlow [u.a.]: FT/Prentice Hall, 2012. ISBN 0273760971. (CS)
NURDIN, G. International business control, reporting and corporate governance. Oxford: CIMA, 2009. ISBN 978-075-0683-838 (CS)
KUNEŠOVÁ, H. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-717-9455-4. (CS)
KALÍNSKÁ, E. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3396-8 (CS)
GRIFFIN, R. W. a M. W. PUSTAY. International business. 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. ISBN 9780137153732. (CS)
MORRISON, J. The global business environment: meeting the challenges. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-023-0210-257. (CS)
CHARLES W.L.H. Global business today. 7th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011. ISBN 978-007-8137-211 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Přednášky, prezentace, řízené diskuse, týmová práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Způsob a kritéria hodnocení jsou podrobně rozpracovány v dokumentu "Podmínky ukončení předmětu mezinárodní obchod", které jsou vyvěšeny v aktualitách předmětu na začátku semestru.

Zakončení předmětu (prezenční)
Maximální počet bodů
Návrhový list 10
Týmový projekt 40
Celkem za cvičení (minimum 25b) 50

Zkouška (písemná - min. 50 bodů) 100
Celkové hodnocení 150

Za týmový projekt je možné získat celkem 40 bodů. Hodnotí se NL (10 bodů), projekt-text (max. 20 bodů), prezentace projektu (max. 14 bodů) na cvičení a hodnocení oponentského týmu (max. 6 bodů). Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 50 % bodů v průběhu semestru (25 b). Pro splnění podmínek zkoušky je potřeba dosáhnout minimálně 50 % bodů z písemného testu (50 b).
Výsledné hodnocení studentů bude závislé nejen na výsledcích písemné zkoušky, ale také na dosaženém počtu bodů, které student získá v průběhu celého semestru ve cvičeních. Celkově lze dosáhnout 150 bodů, které budou přepočteny na hodnotu 100 bodů podle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu (pro studenty s individuálním plánem)

Maximální počet bodů
Návrhový list 10
Individuální projekt 40
Celkem hodnocení za projekt (minimum 25b) 50

Zkouška (písemná - min. 50 bodů) 100
Celkové hodnocení 150

Za individuální projekt je možné získat celkem 40 bodů. Hodnotí se NL (10 bodů)a projekt-text (max. 40 bodů). Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 50 % bodů v průběhu semestru (25 b). Pro splnění podmínek zkoušky je potřeba dosáhnout minimálně 50 % bodů z písemného testu (50 b).
Výsledné hodnocení studentů bude závislé nejen na výsledcích písemné zkoušky, ale také na dosaženém počtu bodů, které student získá v průběhu celého semestru ve cvičeních. Celkově lze dosáhnout 150 bodů, které budou přepočteny na hodnotu 100 bodů podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Mezinárodní ekonomické organizace a regionalizmus ve světové ekonomice a obchodě: podstata a jeho formy, přínosy a rizika, členění a přehled hlavních regionálních seskupení s dopadem na podnikatelské prostředí a obchod.Transformační proces v zemích střední a východní Evropy: podstata a obsah transformačního procesu, strategie transformačního procesu, spolupráce a hodnocení transformace z pohledu času.
2. Význam mezinárodního obchodu, principy a zásady: znalost teritoria; znalost mentality, kultury ‎a náboženství v teritoriích; zásady ekonomické bezpečnosti v mezinárodním obchodě.
3. Vývojové trendy v mezinárodním obchodu v 20. a 21. století, teritoriální a komoditní struktura mezinárodního obchodu, vysoká dynamika obchodu se zbožím a službami.
4. Příprava na účast a jednání v rámci zahraniční státní delegace; příprava na jednání B2B v zahraničí; technologie a psychologie prodeje; stanovení cílů a strategie; tvorba cen, provize, garance a servis;
5. Hlavní centra světové ekonomiky: kvantitativní srovnání - USA, Japonsko, Čína, EMU a ostatní - integrační procesy z aspektů mezinárodního obchodování.
6. Globalizace a internacionalizace. Strategie a formy vstupu podniků na mezinárodní trhy. Přímé a nepřímé formy vstupu. Kapitálové a nekapitálové vstupy.
7. Mezinárodní konkurenceschopnost: podnikatelské prostředí a jeho složky, souvislosti a vazby, vybrané ukazatele kvality podnikatelského prostředí.
8. Rozvoj psychologických dovedností při tvorbě strategie a taktiky v různých oblastech světa; správná volba a vhodný výběr komodit pro konkrétní teritorium; zbožíznalství; tvorba podmínek obchodních smluv a exkluzivních smluv;
9. Budování obchodní sítě, obchodních kontaktů a osobních vztahů; tvorba a rozvoj image a obchodních vztahů v zahraničí; vytváření a udržování informačních zdrojů; geopolitika Střední Evropy jako nástroj ekonomické a kulturní komunikace;
10. Prověřování obchodních partnerů; zásady osobní bezpečnosti, mimořádné situace a jejich řešení, prebence kriminality, korupce, nebezpečné bankovní operace, sankce, ochrana zdraví v zahraničí;
11. Funkce mezinárodního obchodu ve vztahu k národní ekonomice, formy zapojení podnikatelských subjektů do mezinárodního obchodu.Řízení mezinárodních obchodních operací, východiska, dodací a platební podmínky, financování, logistika a rizika.
12. Veřejné tendry, státní zakázky, specifika státních výběrových řízení a co jim předchází; problematika garancí, kauce a zádržné, obchodování se speciálním materiálem;
13. Kontrola mezinárodního obchodu, Reporting, Corporate Governance, regulace a srovnávání CG, mechanizmy a procesy, typy investorů, CG, strategie a stakeholdeři.

Cíl

Cílem předmětu je vysvětlit studentům charakteristiky mezinárodního prostředí a význam mezinárodního obchodu, vymezit teoretické přístupy a trendy, kategorie, hlavní subjekty. Seznámit je s mezinárodní ekonomickou organizací a dopadem integrace na mezinárodní obchod a konkurenceschopnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech, při zpracování seminární práce, týmové práce a pod.. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor