Detail předmětu

Manažerské účetnictví

FP-FmuKAk. rok: 2020/2021

Předmět je uzaměřen na následující oblasti:
- Charakteristika nákladového, finančního a manažerského účetnictví a jejich vývojové trendy v aktuálním ekonomickém kontextu a na základní rozdíly (např.. oceňování, klasifikace nákladů, výkazy, pojetí odpisů, atd) mezi vnitropodnikovým a finančním účetnictvím
- Vazba účetních výkazů na analytické metody (např, Porterův pětifaktorový model, SWOT analýza, atd) a na získání informací z nich pro rozpoznávání rizik
- Zobrazování nákladů a výnosů v účetnictví - sledování nákladů, výnosů a zisku v účetnictví - jednookruhová a dvouokruhová organizace účetnictví
- Vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví (metoda prostá, fázová, stupňová, zakázková, sdružených výkonů)
- Metoda standardních nákladů - základní pojmy, typy standardů, odchylky od standardů a jejich analýza, specifika metody dle výrobních podmínek (vliv technologie a organizace výroby, sdružená výroba), užití principů rozdílových metod u režijních nákladů
- Útvarové a odpovědnostní účetnictví - vymezení problematiky, předpoklady účinného fungování, ekonomická struktura podniku
- Aktuální trendy v řízení nákladů (ABM, Time.Driven-Activity-Based- Costing) průtokové účetnictví,
- Reporting - základní pojmy, význam a úloha, charakteristika, druhy, problematika implementace, požadavky na efektivní reporting, tvorba reportů

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti umí rozlišit možnosti finančního a manažerského účetnictví, uvědomuje si význam druhu činnosti na nákladové účetnictví. Uvědomuje si odlišnosti způsobu vyjadřování podnikových nákladů, výnosů a zisku. Zná podmínky, možnosti a principy použití Metody standardních nákladů i odlišnosti její aplikace. Pochopí význam a osvojí si principy efektivního reportingu a tvorby reportů v návaznosti na vnitropodnikový informační systém.
Dovednosti: Student je schopen komplexnější analyzovat a zhodnotit současný stav vnitropodnikového informačního systému jako nástroje pro řízení nákladů a efektivnosti. Je schopen nalézt způsoby jeho optimalizace s ohledem na specifika tvorby výkonů tak, aby zejména prostřednictvím reportingu včas poskytoval informace potřebné pro rozhodování na různých řídících úrovních.
Způsobilosti: student umí z účetních výkazů získat informace, které použije při provádění analýz (typu Porterův pětifaktorový model, analýza rizik).
Samostatně řeší úlohy spojené s výběrem a implementací způsobu zobrazování a sledování nákladů, výnosů a zisku prostřednictvím jednookruhové dvoukruhové organizace účetnictví s přihlédnutím na vliv charakteru podnikání na výkonově i odpovědnostně orientované účetnictví.
Umí pomocí Metody standardních nákladů zjistit a analyzovat odchylky v různých typech výroby a také u režijních nákladů.

Prerekvizity

Základní znalostí z oblasti finančního účetnictví (principy účtování, základy účtování obecně, znalost účetních výkazů), obecné znalosti z mikroekonomie a ekonomiky podniku

Doporučená nebo povinná literatura

HANUŠOVÁ, Helena. Manažerské účetnictví – metodické listy k předmětu + E-learning.
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 1. vydání.. Praha, Management Press, 1997, 408 stran, ISBN 80-7175-060- 3.
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 2.rozšířené vydání.. Praha, Management Press, 2008, 622 stran, ISBN 978-80-7261-141- 6.
FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L.Reporting. 3. rozšíř. a aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 221 s, ISBN 978-80-247-2759-2
FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J.: Manažerské účetnictví I : případové studie a příklady. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1952-4.
FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J.: Manažerské účetnictví - nástroje a metody. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 391 s. ISBN 978-80-7357-712-4.
MULFORD Charles W,. Creative cash flow reporting: uncovering sustainable financial performance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 414 s. ISBN 0-471-46918-1
MORSE, W.J, DAVIS, J.R., HARTGRAVES, A.L. Management Accounting: A Strategic Approach. 1st Edition. South-Western College Pub, 1995. 800 pages. ISBN-10: 0538844353 ISBN-13: 978-0538844352

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na udělení klasifikovaného zápočtu:
a) zpracování semestrální práce tak, že vybere obchodní korporaci, jehož Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty přehledně a ve vzájemných souvislostech rozebere a provede vyhodnocení zjištěných skutečností v kontextu analyzované firmy, s cílem nalézt argumenty na podporu položek SWOT analýzy, Porterova pětifaktorového modelu a identifikovat možná rizika. Práci lze odevzdávat průběžně, nejpozději ve 12 týdnu semestru. Seminární práci mohou studenti vypracovat ve dvojicích. 25%
b) v sedmé hodině cvičení student samostatně vypracuje příklad na implementaci dvouokruhové účetní soustavy na základě individuálního zadání, které obdrží od pedagoga. 25%
c) ústní dozkoušení - se skládá z odpovědí na dvě otevřené otázky, které písemně zadává zkoušející studentovi. Student má čas na jejich přípravu, která může mít i písemnou formu, pak je ústně prezentuje vyučujícímu. 50%
Otázky jsou z tematických okruhů, se kterými jsou studenti seznamováni průběžně.
Výsledné hodnocení předmětu je součtem hodnocení ze samostatných prací a ústního dozkoušení. Hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň je následující:
1. Charakteristika nákladového, finančního a manažerského účetnictví a jejich vývojové trendy v aktuálním ekonomickém kontextu.
2. Základní rozdíly (např.. oceňování, klasifikace nákladů, výkazy, pojetí odpisů, atd) mezi vnitropodnikovým a finančním účetnictvím
3. Vazba účetních výkazů na analytické metody (např, Porterův pětifaktorový model, SWOT analýza, atd) a na rozpoznávání rizik
4. Zobrazování nákladů a výnosů v účetnictví - sledování nákladů, výnosů a zisku v účetnictví - jednookruhová organizace účetnictví
5. Zobrazování nákladů a výnosů v účetnictví - sledování nákladů, výnosů a zisku v účetnictví - dvouokruhová organizace účetnictví
6. Vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví (metoda prostá, fázová, stupňová, zakázková, sdružených výkonů)
7 Metoda standardních nákladů - základní pojmy, typy standardů, odchylky od standardů a jejich analýza,
8 Specifika metody standardních nákladů dle výrobních podmínek (vliv technologie a organizace výroby, sdružená výroba),
9. Specifika metody standardních nákladů (užití principů rozdílových metod u režijních nákladů)
10. Útvarové a odpovědnostní účetnictví - vymezení problematiky, předpoklady účinného fungování, ekonomická struktura podniku
11.Řízení nákladů dle aktivit (ABM), rozpočtování na základě aktivit (ABB)
12 .Aktuální trendy v řízení nákladů - Time Driven -Activity-Based-Costing, průtokové účetnictví
13. Reporting (základní pojmy, charakteristika, druhy, požadavky na efektivní reporting, tvorba reportů)

Cíl

Cílem je:
- pochopit význam, vývoj a vzájemný vztah mezi finančním, nákladovým a manažerským účetnictvím a pochopit význam jaký vliv má druh činnosti podniku na nákladové účetnictví
- získat teoretické a praktické dovednosti při využívání účetních výkazů jako zdroje informací pro vybrané analytické metody a analýzu rizik
- získat teoretické a praktické dovednosti pro implemetaci jednookruhové a dvouokruhové organizace účetnictví
- osvojit si principy Metody standardních nákladů a možnosti jejího použití v sériové, kusové, homogenní a sdružené výrobě, a také u režijních nákladů
- pochopit význam, principy a základní aplikace odpovědnostního účetnictví
- získat teoretické i praktické dovednosti pro tvorbu reportů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolechZařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor