Detail předmětu

Konsolidace účetní závěrky

FP-FkuzPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku sestavování konsolidované účetní závěrky. Studenti získají znalosti o konsolidující skupině podniků, o metodách konsolidace účetní závěrky a získají dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o skupině podniků, spadajících pod konsolidaci účetní závěrky, teoretické znalosti o metodách konsolidace a základní praktické dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Prerekvizity

Předpoklady pro studium předmětu Konsolidace účetní závěrky jsou následující: - znalosti a dovednosti z finančního účetnictví - schopnost zpracovat individuální účetní výkazy - znalost vypovídací hodnoty jednotlivých částí individuální účetní závěrky.

Doporučená nebo povinná literatura

zákon č.593/1991Sb., o účetnictví (CS)
vyhláška č.500/2002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (CS)
ČÚS pro podnikatele č.003 Odložená daň, č.011 Operace s podnikem, č.020 Konsolidace (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodiky dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování studentů.
Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončený zkouškou, která má písemnou formu. Odpovědi jsou hodnoceny stupnicí 0 - 60bodů. Do celkového hodnocení při zkoušce vstupuje také klasifikovaná zápočtová práce. Stupnice její klasifikace je 0- 40 bodů.
Celková klasifikace zkoušky je shodná s klasifikační stupnicí ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti jsou v předmětu Konsolidace účetní závěrky seznámeni s účetními výstupy vlastnicky propojeného celku, s metodami zpracování konsolidované účetní závěrky a praktickými postupy, potřebnými ke konsolidaci účetních výkazů.
1.Vymezení konsolidované účetní závěrky, české a mezinárodní právní předpisy ke konsolidaci
2.Skupina podniků, konsolidační celek
3.Metody konsolidace - plná metoda
4.Metody konsolidace - poměrná a ekvivalencí
5.Konsolidační rozdíl a jeho zjišťování
6.Organizace zpracování konsolidované účetní závěrky.

Cíl

Cíle předmětu jsou:
- poznat logiku zpracování účetních výstupů vlastnicky propojeného celku
- porozumět konsolidované účetní závěrce
- poznat a umět pracovat s metodami sestavování konsolidované účetní závěrky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolována. Úkoly na cvičeních jsou ukončeny sestavením konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty. Odevzdané dokumenty jsou klasifikovány stupnicí 0 - 40 bodů. Pro uznání zápočtové práce je potřebná minimálně 50% úspěšnost jejího zpracování, tzn. získání alespoň 20 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor