Detail předmětu

Finance podniku

FP-fpPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na následující oblasti: základy podnikových financí (vymezení základních pojmů, tradiční vs. moderní pojetí podnikových financí, cíle podnikových financí, úlohy řízení podnikových finanční..), financování podniku (klasifikace zdrojů podnikového financování, financování a riziko, externí zdroje podnikového financování, interní zdroje podnikového financování, specifické formy podnikového financování), podnikové potřeby (formy podnikových potřeb, determinanty podnikových potřeb, časová struktura vzniku podnikových potřeb, plánování podnikových potřeb..).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti budou znát ekonomická kritéria rozhodování o právních formách financování, faktory určování podnikových potřeb, principy sestavení zakladatelského rozpočtu, zásady investování do dlouhodobého majetku, principy řízení oběžného majetku. Studenti získají přehled o potenciálních zdrojích financování a vhodnosti jejich použití.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé potřeby v závislosti na oboru působení podnikatelského subjektu a zdůvodnit potřebu zdrojů financování, finančně vyjádřit procesy probíhající v podniku a zvolit kritéria pro posouzení efektivnosti vybraných procesů.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit zakladatelský rozpočet podniku pro různé obory podnikání, tj. definovat majetkové potřeby a kalkulovat potřebu zdrojů financování. Budou schopni posoudit výrobní kapacitu podniku a aplikovat metody hodnocení projektů obnovy majetku. Dovedou stanovit náklady a výdaje spojené s jednotlivými zdroji financování, posoudit vhodnost využití úvěrových zdrojů a leasingu. Dokážou aplikovat základní ekonomické kritéria při hodnocení systému zásobování a navrhnout alternativní řešení.

Prerekvizity

Znalost účetních výkazů, znalost účetní osnovy a účetních postupů pro podnikatele, matematické znalosti funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

BREALEY, R.; MYERS, S.; ALLEN, F. Principles Of Corporate Finance. 11th Edition. McGraw-Hill Australia, 2013. ISBN 9780078034763.
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2010. 864 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
KORÁB, V.; REŽŇÁKOVÁ, M.; PETERKA, J. Podnikatelský plán v praxi. Brno:Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-247-2424-9.
BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd edition. PEARSON, 2016. ISBN 978-0133866698.
HRDÝ, M.; KRECHOVSKÁ, M. Podnikové finance v teorii a praxi, 2. vyd. Wolters Kluwer, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7552-449-2.
MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress. 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2011. ISBN: 978-80-86929-71-2
SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5.
REŽŇÁKOVÁ, M.; HEDIJA, V.; KARAS, M.; SÁGHY ESTÉLYI, K.; ŽIŽLAVSKÝ, O.: Finance podniku. Průvodce studiem pro kombinovanou formu studia. Brno, 2016 (elektronicky)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
a) Čtyři průběžné kontrolní úkoly: Student je povinen samostatně vypracovat v předem daném termínu zadané úkoly. Toto bude realizováno on-line prostřednictvím e-learningu VUT. Za každý úkol je možné získat maximálně 8 bodů.
b) Test z příkladů: Student na konci semestru absolvuje test z příkladů, ze kterého může získat maximálně 28 bodů.
Celkově student může získat maximálně 60 bodů ze cvičení. Studentovi bude udělen zápočet, pokud získá alespoň 30 bodů ze cvičení. Student, který nedosáhne požadovaný počet bodů, může psát závěrečný test v opravném termínu.
Student, který studuje předmět dle ISP k získání zápočtu absolvuje závěrečný test, který si předem domluví s vyučujícím.
Hodnocení z cvičení vstupuje do celkového hodnocení předmětu.
Požadavky ke zkoušce:
Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která má písemnou formu. Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášení v IS a mají zapsán zápočet. Zkouška se skládá z otevřených otázek, uzavřených otázek s možností více správných odpovědí a příkladu.
Čas na vypracování zkoušky je 50 minut. U zkoušky je možné získat max. 40 bodů, k úspěšnému složení zkoušky je nutné získat min. 20 bodů. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Výsledné hodnocení předmětu je součtem bodového hodnocení ze cvičení a zkoušky. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podnik a jeho poslání
2. Obsah financí podniku, zakladatelský rozpočet podniku
3. Dlouhodobý majetek: Jeho využívání a obstarání
4. Dlouhodobý majetek: Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů
5. Řízení zásob
6. Řízení pohledávek
7. Interní zdroje financování
8. Externí zdroje financování
9. Leasingové financování
10. Cash flow podniku
11. Finanční zdroje podniku: Volba struktury financování
12. Životní cyklus podniku
13. Rezerva, zopakování

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy financí podniku a jejich aplikace. K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik, kvantifikovat náklady s nimi spojené.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. S ohledem na epidemiologickou situaci nebude kontrola účasti ve cvičeních prováděna. Kontrola bude pouze na základě dílčích kontrolních úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning