Detail předmětu

Daňová soustava

FP-KdasPAk. rok: 2020/2021

Předmět přibližuje daňovou soustavu České republiky. Seznamuje studenty se základními aspekty hmotněprávní úpravy jednotlivých daní, přičemž pozornost je koncentrována především na daně přímé. Okrajově jsou studenti rovněž seznámeni s principy procesní úpravy správy daní.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát konstrukci daní obsažených v daňové soustavě ČR. Studenti si osvojí základní pojmy a dovednosti potřebné pro porozumění běžným daňovým otázkám a záležitostem, stejně jako znalosti nutné pro řešení jednodušších daňových problémů. Studenti budou schopni samostatně zpracovat daňová přiznání pro přímé daně pro jednodušší případy.

Prerekvizity

Znalost principů daňové evidence, znalost účetnictví, znalost účetních výkazů, elementární znalost občanského a obchodního práva.

Doporučená nebo povinná literatura

VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12. aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2014, 391 s. ISBN 978-80-87480-23-6.
ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013, 386 s. ISBN 978-80-7201-925-0.
Vančurová, Alena a Klazar, Stanislav. Daňový systém ČR: cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění. V Praze: 1. VOX, 2014. 92 s. Daně. ISBN 978-80-87480-29-8.
Aktuální články vztahující k daňové problematice (odborné časopisy jako např. Daně a právo v praxi, Poradce).
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů
VANČUROVÁ, A.; SLINTÁKOVÁ, B. Daňový systém ČR: cvičebnice. Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, daň z příjmů právnických osob. Praha: VOX a.s., 2015. 72 s. ISBN 978-80-87480-37-3.
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci přednášek jsou studenti seznámeni s východisky a základní právní úpravou jednotlivých daní. V rámci cvičení je procvičována odpřednášená látka. Studenti řeší modelové příklady (určování daňové povinnosti, vyplňování daňových přiznání).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
1. Aktivní účast na cvičeních.
2. Úspěšně napsané zápočtové písemky (alespoň 50% z celkového počtu možných bodů u každé z nich).

a) zápočtová písemka I - zdaňování příjmů fyzických osob (75 minut)
b) zápočtová písemka II - daň silniční, daň z nemovitých věcí (60 minut)

Obsahem zápočtové písemky je řešení modelových příkladů včetně vyplňování příslušných daňových přiznání, event. samotného určení výsledné daňové povinnosti.

Zkouška
Zkouška je písemná a je průřezově zaměřena na prověření znalostí odpřednášené a procvičené látky. Zkouška má podobu testu (tzv. multichoice test) – 30 otázek s dílčími 3 podotázkami (pouze jedna odpověď je správná). Pro úspěšné zvládnutí je třeba získat min. 50% z celkového počtu možných bodů. Délka trvání testu: 30 minut.

Bodové hodnocení odpovědí:
- správná odpověď: + 1 bod
- neodpovězeno: 0 bodů
- chybná odpověď: - 1 bod

Závěrečná klasifikace
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Výsledná klasifikace předmětu je ovlivněna i prací v průběhu semestru (viz dále).
Podíl na výsledném hodnocení:
- zápočtové písemky (50%),
- výsledek zkoušky (50%).

V závislosti na vývoji epidemiologické situace může dojít k úpravě formy a způsobu realizace zápočtových písemek (včetně změny na on-line formu); zkouška může být realizována on-line formou.

O příslušných změnách a opatřeních přijatých ve vztahu k on-line ověřování znalostí budou studenti v předstihu informováni.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Daňová soustava – definice, vývoj, význam, porovnání daňových soustav, determinanty daňových soustav, vliv unijního práva na formování daňových soustav, konstrukční prvky daňových zákonů.
2. Daň z příjmů fyzických osob (předmět, osvobození, dílčí zákady daně z příjmů fyzických osob – obecně)
3. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti).
4. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy z kapitálu, z nájmu a ostatní příjmy).
5. Daň z příjmů fyzických osob (prostředky daňové optimalizace (nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, daňové přiznání, roční zúčtování záloh).
6. Daň silniční – předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání.
7. Daň z nemovitých věcí – daň z pozemku (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání)
8. Daň z nemovitých věcí – daň ze staveb a jednotek (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání).
9. Daň z příjmů právnických osob (poplatníci, předmět daně, osvobození, základ daně).
10. Daň z příjmů právnických osob (sazba daně, možnosti daňové optimalizace, daňové přiznání).
11. Daň z přidané hodnoty (princip fungování na pozadí unijní úpravy, předmět daně).
12. Daň z přidané hodnoty (základ daně, sazby daně, daňové přiznání, povinná hlášení).
13. Rezerva, diskuse vybraných otázek

Cíl

Cílem předmětu se seznámit studenty s daněmi obsaženými v současné daňové soustavě České republiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali širší povědomí o jednotlivých daních a dále, aby byli schopni sami pro jednodušší případy vyplnit příslušná daňová přiznání u přímých daní. Důraz je v rámci koncepce předmětu kladen na právní úpravu zdaňování příjmů fyzických osob.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná. Účast na cvičeních je povinná a je vyžadována aktivní účast studentů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning