Detail předmětu

Signály 2

FEKT-BKC-SI2Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na analýzu a číslicové zpracování signálů z oblasti telekomunikací. Poskytuje teoretický základ z oblasti modulace signálů, diskrétní lineární transformace, popisu náhodného procesu a jeho charakteristik. Dále se zabývá problematikou filtrace (FIR, IIR, adaptivní, inverzní), korelační a spektrální analýzou signálů, detekcí signálů v šumu. Předmět poskytuje jak teoretické podklady, tak jejich praktické ověření. Za tímto účelem bude využíváno programové prostředí Matlab.

Výsledky učení předmětu

Studenti by po absolvování kursu měli mít znalost základní teorie číslicového zpracování a analýzy signálů v telekomunikační oblasti. Dále by měli mít být schopni samostatně řešit praktické úkoly, tedy zvolit a zdůvodnit vhodnou metodu a provést její aplikaci.

Prerekvizity

Jsou požadovány předměty BPC-SI1, BPC-PP1, BPC-MA1, BPC-MA2 Znalosti ze základů teorie systémů a signálů, matematika na úrovni bakalářské výuky, Matlab.

Doporučená nebo povinná literatura

JAN, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. 2. upravené a rozšířené vydání. Brno: VUTIUM, 2002. ISBN 80-214-2911-9. (CS)
PROAKIS, J. G. Algorithms for statistical signal processing. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2002. ISBN 0-13-062219-2. (EN)
ŠEBESTA, V., SMÉKAL. Z. Signály a soustavy: přednášky. Brno: VUT FEKT, 2003, 145 s. ISBN 80-214-2434-6. (CS)
KOZUMPLÍK, J., JAN, J., KOLÁŘ, R. Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab. Brno: VUT, 2001, 72 s. ISBN 80-214-1964-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Student vypracovává samostatné úkoly během počítačových cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu upřesňuje každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Obecně
- získání zápočtu na základě odevzdaných samostatných prací (max. 30 bodů, min. 15 bodů),
- písemná části závěrečné zkoušky (max. 70 bodů, min. 35 bodů)

Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod do problematiky analýzy signálů.
2. Diskrétní signály.
3. Diskrétní lineární transformace.
4. Diskrétní lineární systémy
5. Lineární filtrace signálů. Filtry typu FIR
6. Filtry typu IIR
7. Signálová reprezentace.
8. Modulace
9-10. Náhodné signály a jejich charakteristiky
11. Korelační analýza signálů
12. Spektrální analýza deterministických signálů.
13. Spektrální analýza stochastických signálů.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické znalosti z oblasti číslicového zpracování a analýzy signálů a praktické ověření získaných dovedností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning