Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-BPC-OPEAk. rok: 2020/2021

Odborná elektrotechnická praxe v celkové délce trvání 4 týdnů (160 hodin) absolvovaná v podnicích a firmách, případně ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, mimo VUT v Brně. Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám a ve firmně musí mít odborného vedoucího. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia na FEKT VUT.

Téma praxe musí souviset se zaměřením studijního prgramu a musí být dopředu schváleno garantem předmětu nebo garantem studijního programu. Není-li téma odborné praxe zaměřeno na problematiku související se studijním programem, nemůže student předmět absolvovat.

Student vypracuje textovou zprávu o náplni a průběhu praxe, konkrétních úkolech a jeho dosažených výsledcích. Zpráva musí být potvrzena firmou (odborným vedoucím), ve které student odbornou praxi vykonával. Průběh praxe student prezentuje před komisí na Ústavu radioelektroniky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- Diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu,
- Aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v praxi,
- Analyzovat problémy vzniklé při odborné práci,
- Navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti elektrotechniky a komunikačních technologií vymezené absolvovanými odbornými předměty během studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe probíhá formou práce ve firmě v rozsahu 4 týdnů a je realizována mimo pravidelnou výuku (zejména v letním prázdninovém období).

Způsob a kritéria hodnocení

Studentovi/ce je udělen zápočet na základě vypracování textové zprávy o náplni a průběhu praxe, o řešených odborných úkolech a dosažených výsledcích v rozsahu minimálně 10 stran formátu A4 a její prezentace podle pokynů garanta předmětu. Pro psaní zprávy je vyžadována šablona pro závěrečnou práci, viz https://www.fekt.vutbr.cz/pro_studenty/szz a zpráva musí být potvrzena firmou/odborným vedoucím, který měl studenta/ku ve firmě na starost.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí.

Cíl

Cílem předmětu je absolvování elektrotechnické odborné praxe v podnicích a firmách, případně ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí, vypracování zprávy o průběhu řešení praxe a její prezentace před komisí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student vypracuje textovou zprávu o náplni a průběhu praxe, konkrétních úkolech a jeho dosažených výsledcích. Zpráva musí být potvrzena firmou (odborným vedoucím), ve které student odbornou praxi vykonával. Průběh praxe student prezentuje před komisí na Ústavu radioelektroniky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning