Detail předmětu

Oborový ateliér II - Kresba a grafika - zimní

FaVU-B2GR-ZAk. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na úvodní zkušenosti s kresbou a grafikou, ze kterých student čerpá, a které rozvíjí je a přeskupuje do jiných médií. Nevyhraňuje se dogmaticky či konzervativně. Důraz se klade na experimentální autorský výzkum vedoucí ke vlastním objevům. Jádro výuky tvoří pravidelné ateliérové konzultace, doplňují je intenzivní workshopy, exkurze na domáce i zahraničné výstavy, plenéry a pravidelné kritické prezentace před externími odborníky. V tomto stadiu jsou studetni vedeni k pravidelnosti práce, kontinuální komunikace a konzultacím, které si vyžadují silné pracovní a tvořivé nasazení. Slobodné prostředí ateliéru, „kreativní diktatura“ jsou podmínkama pro hlubší ponorení do zvolených problematik.

Výsledky učení předmětu

Znalost základních technologických a uměleckých zákonitostí základních grafických technik, prohloubená znalost grafických technik – linoryt, suchá jehla, monotypie, acetonový přetisk, schopnost konceptualizace a tématizace problematiky grafických technik v současném umění, pokročilé zkušenosti s lineární a denníkovou kresbou na malém formátu, praktická zkušenost s tematizací kresebných žánrů, orientace v českém a světovém současném umění.

Prerekvizity

Základní vědomosti ze studovaného oboru, zvládnutí techniky monotypie, konceptuálních přesahů frotáže, schopnost koncepce vlastního autorského projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Emma Dexter, Vitamin D: New Perspectives in Drawing (EN)
Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2, 2008
Helena Zápalková-Zdena Lindovská, Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století (CS)
Antonín Odehnal, Grafické techniky (CS)
Časopis X
Roland Barthes, Světlá komora / poznáky k fotografii, (CS)
Edward Lucie Smith, Artoday (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V úvodu semestru probíhá iniciace uměleckého výzkumu a konzultace předestřených individuálních témat.

Výuka probíhá následně formou pravidelných skupinových konzultací vedoucího a asistenta atelieru se studenty nad schválenýma semestrálními úkoly. V průběhu semestru jsou paralelně zadávány dílčí úkoly individualizované pro jednotlivé studenty nebo ročník.
Pravidelné prezentace rozpracovaných semestrálních prací před externími profesionály.
Součástí výuky jsou technologické workshopy na semestrální (ročníkové) téma.
Práce na projektech, návštěvy výstav a komentovaných prohlídek, plénery.
Pedagogové podněcují studenty k aktivní diskuzi a prezentaci svých pracovních výsledku. A to jak na poli školy tak i v uměleckém galerijním provozu.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanovené následující podmínky:

-absolvování a aktivní účast na všech povinných pravidelných společných konzultacích semestrálních prací v ateliéru (1 krát za týden)
-aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (2 krát za semestr)
- schopnost reflexe/ zohlednění doporučení plynoucích z konzultací a kritík při další práci na semestrálním projektu
-plnění zadaných úkolů
-účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech
-účast na plenéru
- prokázatelný aktivní zájem o současné umění
Účast se stvrzuje podpisem na prezenční listině. Povolená je 1 neomluvená absence / semestr.
- udelení zápočtu

Ateliérovou zkoušku hodnotí komise.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná a kontinuální ateliérová práce, pravidelné ateliérové konzultace s vedoucím ateliéru a jejich zohlednění v řešeném projektu (každý týden po dobu trvání semestru), participace na společných ateliérových projektech, aktivní účast na pravidelných ateliérových kritikách (pravidelně 2x za semestr), účast na společných ateliérových workshopech, mimoškolní umělecké aktivity, návštěvy výstav, prezentace semestrální práce před komisí, veřejná prezentace semestrální práce v rámci otevřených dnů Enter, FaVU, Zodpovědnost za pravidelný úklid pracovních prostor.

Harmonogram:
1. Vymezení tématu uměleckého výzkumu nebo autorského projektu (alterace v podobě možného ateliérového zadání).
2. Rozvoj zvolené problematiky, umělecký výzkum, experimentování, ověřování, variování.
3. Prezentace a obhajoba na ateliérových kritikách.
4. Účast na všech společných akcích – jmenovitě plenéru, ateliérových workshopech, exkurzích a akcích dle programu celého ateliéru.
5. Instalace, prezentace a obhajoba semestrální práce.
6. Účast ve veřejené prezentaci v rámci dne otevřených dveří.

Cíl

Předmět má intermediální charakter s východiskama v klasických kresebných a grafických technikách, které student neustále rozvíjí, ověřuje a kriticky uchopuje.
Cílem předmětu je rozvoj individuální tvorby studenta, který dosahuje prací v ateliéru na již většinou individuálních tématech. Proniká hlouběji do oborového diskurzu v českém i zahraničným prostředí, učí se většímu sebevědomí při volbe a obhajobě adekvátních prostředků, jako i artikulaci autorského postoje na konzultacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná pravidelná konzultace semestrální práce v ateliéru(jednou týdně), aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (dvakrát za semestr), účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech, prokázatelný aktivní zájem o současné umění.
Prokazatelná kontinuelní práce ve školním ateliéru.
Prezenční listina. Povolená 1 absence na ateliérových konzultáciách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor