Detail předmětu

Reologie

FCH-DCO_REGAk. rok: 2020/2021

Předmět reologie, lineární funkce vektorového argumentu, gradienty a tenzory, vektor povrchu bilance divergence, afinní transformace a algebra tensorů, Prostý smyk a prostý smykový tok, kinematika prostého smyku, dynamika smyku pružného materiálu, pružné materiály a vazké kapaliny, kinematika ustáleného prostého smykového toku, dynamika prostého smykového toku vazkých kapalin, chování viskoelastických materiálů při smykovém namáhání, odezva materiálů na obecný smykový pohyb, Viskozita a její měření, viskozitní funkce nenewtonských kapalin, tixotropie, dilatance a antitixotropie, Lineární viskoelasticita, základní testy lineární viskoelasticity: relaxace a creep, matematická koncepce linearity: Boltzmanův superpoziční princip, základní materiálové funkce lineární viskoelasticity pro smykové pohyby, relaxační spektra, vliv setrvačnosti na měření komplexní viskozity, viskometrická normálová pnutí.

Výsledky učení předmětu

Viskometrie nenewtonských kapalin, materiálové funkce lineární viskoelasticity, jejich použití v chemickém inženýrství a ve vztahu ke struktuře polymerů.

Prerekvizity

Středoškolská matematika a fyzika. Základy fenomenologické fyzikální chemie. Diferenciální a integrální počet. Základy vektorové analýzy

Doporučená nebo povinná literatura

BARNES, H. A., HUTTON, J. F., WALTERS, K. An Introduction to Rheology. Amsterdam: Elsevier, 1989. (CS)
MORISSON, F. A. Understanding Rheology. New York: Oxford University Press, 2001. (CS)
WEIN, O., Úvod do reologie. Brno: FCH VUT v Brně, 1996. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

písemný test
prezentace na vybrané reologické téma s využitím získaných reologických znalostí

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Mechanické chování a vlastnosti materiálů: Newtonské kapaliny a Hookeovské materiály.
Nenewtonské kapaliny: Základní typy nenewtonského tokového chování. Konstitutivní rovnice. Tixotropie a reopexie.
Lineární viskoelasticita: Maxwellův a Kelvinův model. Materiálové funkce.
Viskozimetrie a reometrie. Teorie měření pro základní typy viskozimetrů.
Reologie a reometrie disperzních systémů (roztoky polymerů, suspenze, emulze).

Cíl

Osvojení základních pojmů a postupů nelineární mechaniky kontinua, aplikovaných na jednoduché reometrické tokové situace běžné při charakterizaci tokových vlastností Nenewtonských kapalin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKCP_FCH_4 doktorský

  obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPCP_FCH_4 doktorský

  obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPAP_FCH_4 doktorský

  obor DPAO_FCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DKAP_FCH_4 doktorský

  obor DKAO_FCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný