Detail předmětu

Vybrané aspekty environmentálního vzorkování

FCH-DCO_VAEAk. rok: 2020/2021

V rámci studovaného předmětu bude studentům vysvětlen význam správného vzorkování v environmentální analýze a jeho podíl na generování výsledků konečných analýz. Budou seznámeni s principy vzorkování ovzduší, se vzorkováním pitné, povrchové, podzemní a odpadní vody, se vzorkováním sedimentů, komunálních a nebezpečných odpadů a kalů z čistíren odpadních vod. Budou jim objasněno rovněž vzorkování bioty, a to rostlinných i živočišných matric. Vzorkování půd jim bude objasněno z hlediska potřeby bazálního monitoringu půd a hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí. Na základě vzorkování půdy a biotických matric (rostliny) jim bude objasněn způsob vzorkování pomocí kvartace; u živých organismů se seznámí s problémem zajištění maximální homogenity odebíraných tkání a legislativou související s tímto vzorkováním. Rovněž jim bude objasněn i způsob aktivního a pasivního vzorkování všech abiotických matric. V neposlední řadě si osvojí provádění testů homogenity, zavedení systému QA/QC do vzorkování, zpracování protokolů ze vzorkování ve formě Standardních operačních postupů a způsoby eliminace nejistot způsobených vzorkováním.

Doporučená nebo povinná literatura

Sborníky vzorkování 1 – 3 (2-Theta) (CS)
ZHANG, Ch.. Fundamentals of environmental sampling and analysis. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2007. (CS)
MARKERT, Ed. B. Environmental sampling for trace analysis. 2nd ed. Weinheim [u.a.]: VCH, 1994. (CS)
ARTIOLA, J. F, PEPPER, I. L., BRUSSEAU, M. L. Environmental monitoring and characterization. 2nd ed. Boston: Elsevier Academic Press, c2004. (CS)
CSUROS, M., PEPPER, I. L., BRUSSEAU, M. L. Environmental Sampling and Analysis for Metals. 2nd ed. Boca Raton: Lewis Publishers, 2002. (CS)
EMANUEL, P., ROOS J. W., NIYOGI, K. Sampling for biological agents in the environment. Washington, D.C.: ASM Press, c2008. (CS)
HORÁLEK, V., ŠEVČÍK, J. G. K., ČURDOVÁ, E., HELÁN, V. Vzorkování I: obecné zásady. 1. vyd. Český Těšín: PROprint, 2010. (CS)
GRUIJTER, J., KOSTECKI, P., DRAGUN, J. Sampling for natural resource monitoring. 4th ed., International student version. New York: Springer, c2006. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech