Detail předmětu

Ekotoxikologické testy a jejich využití pro hodnocení životního prostředí

FCH-DCO_ETJAk. rok: 2020/2021

V rámci studijního předmětu studenti zvládnou použití klasických a alternativních testů toxicity využívaných pro hodnocení chemických látek, chemických přípravků a odpadů a typy ekotoxikologických biotestů, kterými jsou testy limitní, předběžné, základní, úvodní a ověřovací, včetně způsobu jejich vyhodnocování. Dále budou seznámeni s testy vhodnými pro akvatické a terestrické ekosystémy a s ekotoxikologickými kontaktními testy. V souvislosti s hodnocením ekotoxicity budou studenti seznámeni s posouzením podle norem OECD, ISO a se současnými legislativními požadavky platnými v dané oblasti v ČR a zemích EU. Naučí se aplikovat způsoby hodnocení ekotoxicity výluhů komunálních a nebezpečných odpadů ekotoxicita a vypočítávat hodnoty LC, IC, EC, NOEC/LOEC. Budou seznámeni s testy 1., 2. a 3. generace používanými na vodních organismech a s testy prováděnými na terestrických organismech, včetně jejich vhodné aplikace při hodnocení významných xenobiotik a škodlivin vyskytujících se v životním prostředí.

Doporučená nebo povinná literatura

KOMÍNKOVÁ, D.: Ekotoxikologie. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, c2008. ISBN 978-800-1040-584. (CS)
Handbook of Ecotoxicology. Chichester: John Wiley, 2009. ISBN 14-443-1350-9. (CS)
CONNELL, D.: Introduction to ecotoxicology. Malden, Mass.: Blackwell Science, c1999, 170 s. ISBN 0-632-03852-7. (CS)
JÖRGENSEN, S. E. and FATH, B. D.: Ecotoxicology: a derivative of Encyclopedia of ecology. Boston: Elsevier/Academic Press, 2010, 390 s. ISBN 978-0-444-53628-0. (CS)
ANDĚL, P.: Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring. Liberec: Evernia, 2011, 243 s. ISBN: 978-80-903787-9-7. (CS)
ELLIOTT, J. E, BISHOP, Ch. A., MORRISSEY, Ch. A. Wildlife ecotoxicology: forensic approaches. New York: Springer, c2011, xix, 466 p. Emerging topics in ecotoxicology, v. 3. ISBN 978-038-7894-317. (CS)
THOMPSON, C., WADHIA, K.K., Environmental toxicity testing. Repr. Oxford : Boca Raton, FL: Blackwell Pub.; CRC Press, 2005. ISBN 978-1-4051-1819-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech