Detail předmětu

Alternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředí

FCH-DCO_AZEAk. rok: 2020/2021

Definice a základní charakteristiky jednotlivých technologií využívající obnovitelné a nefosilní zdroje energie. Studijní předmět má přispět k pochopení o vzájemné provázanosti jednotlivých oblastí
ochrany životního prostředí s důrazem na problematiku vlivu obnovitelných a nefosilních zdrojů energie na čistotu ovzduší, vod a půdy, včetně jejich správného začlenění jako krajinného prvku.
Zvláštní pozornost je přitom věnována komplexnímu chápání technologických procesů vedoucích k optimálnímu využití jednotlivých alternativních zdrojů energie.
Studenti se seznámí s technologiemi vysokoenergetických zdrojů a jejich bezpečností. Budou vysvětleny speciální pojmy v radiačních technologiích a současné trendy.
V rámci studijního předmětu studenti zvládnou principy a filozofii využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně schopnosti návrhu vlastních jednoduchých technologických celků.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší tyto kompetence studentů:
Student získá speciální znalosti o charakteristikách jednotlivých technologií využívající obnovitelné a nefosilní zdroje energie a jejich využítí v praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

QUASCHNING, V.: Obnovitelné zdroje energií. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 296 s. ISBN 978-80-247-3250-3. (CS)
MALAŤÁK, J. a VACULÍK, P.: Biomasa pro výrobu energie. Vyd. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, 206 s. ISBN 978-80-213-1810-6. (CS)
LIBRA, M. a POULEK, V.: Zdroje a využití energie. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007, 141 s. ISBN 978-80-213-1647-8. (CS)
LIBRA, M.: Fotovoltaika: teorie i praxe využití solární energie. 1. vyd. Praha: Ilsa, 2009, 160 s. ISBN: 978-80-904311-0-2. (CS)
TWIDELL, J. W. and WEIR, A. D.: Renewable Energy Resources. Taylor & Francis, 2005. ISBN: 0-419-25320-3. (EN)
BURTON, T. Wind energy handbook. 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley, 2011, xxxvii, 742 p., [4] p. of col. plates. ISBN 978-111-9993-933. (EN)
MICHAELIDES E.E., Alternative energy sources. New York: Springer, 2012, p. cm. ISBN 978-3-642-20950-5. (CS)
KOLEKTIV: Základy radiačních technologií , ÚIS pro jaderný program, ČSKAE,ÚJV,Řež 1985. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuální práce a konzultace.
Studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle), online
databáze a knihovna.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje literární rešerši na zadané téma v rozsahu 10 normo stran. Následuje ústní zkouška, při které student prokáže
znalosti nastudované problematiky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání speciálních, rozšiřujících znalostí z oblasti technologií obnovitelných zdrojů energie. Zejména jejich dopad na životní prostředí a krajinný ráz.

Zařazení předmětu ve studijních plánech