Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

FCH-DCV_AOAk. rok: 2020/2021

Základní slovní zásoba pro jednotlivá odvětví chemie s důrazem na chemii a technologii potravin, obecná, analytická, fyzikální chemie, laboratorní vybavení a zařízení. Názvosloví organické a anorganické chemie, verbalizace matematických výrazů. Psaní návodů. Tvorba odborných textů a jejich ústní prezentace, zásady správné prezentace, gramatika v odborných textech
Zásady psaní vědeckého abstraktu a profesního životopisu
Struktura odborného textu (pořádek slov ve větě, stavba odborných textů)
Samostatná práce s odborným textem (čtení, překlad, reprodukce) se zaměřením na texty týkající se potravinářské chemii a biotechnologií
Poslech a porozumění autentického mluveného projevu tematicky zaměřeného na chemii a technologii výroby potravin a biotechnologie

Výsledky učení předmětu

Ústní zkouška na konci 2. semestru

Prerekvizity

Zvládnutí obecné angličtiny alespoň na úrovni alespoň střední pokročilosti

Doporučená nebo povinná literatura

SCHOENFELD, R., Ian L PEPPER, I. L., BRUSSEAU, M. L. The chemist's English. 3rd,rev. ed., with "Say it in English, please!". New York, NY, USA: VCH, 1989 (CS)
Materiály připravené vyučujícím s využitím autentických zdrojů (CS)
http://www.fch.vutbr.cz/angl2/ (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška je založena na porozumnění a reprodukci odborného materiálu většího rozsahu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

.Zvládnutí běžných konverzačních témat a snimi spojené slovní zásoby - dle analýzy potřeb studentů, prohlubovaní poslechových dovedností s cílem porozumět autentickému mluvenému projevu, zásady a správné zvládnutí ústní prezentace (příprava, struktura, časové rozvržení, zásady mimoslovní komunikace, použití pomůcek, interpretace grafů, tabulek, kontakt s publikem, práce s hlasem, zakončení prezentace, frazeologie, atd). Názorné videoukázky správných a špatných prezentací v anglickém jazyce.
Tvorba vlastních materiálů a jejich prezentace. Sledování a ústní hodnocení prezentací ostatních účastníků,

Cíl

Rozšíření odborné terminologie dle specializace a gramatiky, schopností čtení, psaní, poslechu a mluvení i potřebných dovedností pro samostatnou práci s odborným textem Schopnost tovrby vlatních odborných textů a jejich ústní prezentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na seminářích lze nahradit konzultacemi v předem dohodnutých termínech

Zařazení předmětu ve studijních plánech